Bezig met laden ...

MUHAMMAD
Biografie

1

Persoon en kenmerken van Mohammed

Graphic

 

Name |

Muhammad

Naam van vader |

Abdullah, zoon van Abdul-Mutallib (voorouderlijke lijn gaat terug tot de profeet Ismaël, zoon van de profeet Abraham)

Familienaam
 
|

Hij stamde uit de familie Bani-Hashim (van Quraysh, een stam die hoog aangeschreven stond in Arabië)

Geboortedatum |

20- 22 April, jaar 5701 ongeveer

Sterfdatum |

De stad Mekka – Arabisch schiereiland (in huidig Saoedi-Arabië)

Data di morte |

6 juni, jaar 632 (hij was 63 jaar oud toen hij overleed) ongeveer

Plaats overlijden en begrafenis

|

De stad Medina (ongeveer 400 kilometer ten noorden van Mekka) Biografe Biog

2

Nascita - 2 anni

Graphic

Nascita - 2 anni |

Mohammed had broers noch zusters. Zijn vader stierf vòòr zijn geboorte. Zijn moeder bracht hem uit Mekka om gezoogd te worden door een min, Halima genoemd (dit was een oud Arabisch gebruik.)

Nascita - 2 anni |

Hij woonde bij zijn moeder, Amina, tot zij stierf in het jaar 576

Nascita - 2 anni |

Hij woonde bij zijn grootvader, Abdul-Muttalib, tot deze stierf

Nascita - 2 anni |

Hij woonde bij zijn oom van vaderszijde, AbuTalib, die tien kinderen had

3

Leven en werken

Graphic

Kindertijd – midden 20 |

Hij werkte enige tijd als herder (het hoeden van schapen en geiten voor anderen). Daarnaast werkte hij in de handel bij zijn oom AbuTalib. Volgens authentieke vertellingen was Mohammed 12 jaar toen hij zijn oom voor het eerst vergezelde op een handelsreis naar Syrië

Midden 20 – 40 jaar |

Hij werkte als koopman of handelaar voor een welgestelde vrouw, Khadija, die een algemeen handelsbedrijf bezat (men kocht allerlei goederen in één streek en verkocht die in een andere). Hij was beroemd om zijn trouw, integriteit en betrouwbaarheid 

Het Heduurde niet lang voor hij de titel “As-Sadiqul Ameen”,verdiende , hetgeen “de oprechte en betrouwbare” betekent.

40 jaar – 63 jaar |

Toen hij 40 jaar oud was (in het jaar 610), ontving Mohammed de goddelijke openbaring, en wijdde hij zijn leven aan het overbrengen van Gods Boodschap aan alle mensen. Hij leerde de mensen de enigheid van God en bracht het Boek van God over (de Koran), dat aanspoort tot sociale rechtvaardigheid, vrede, eensgezindheid en welbevinden.

 

4

Marital Status

Graphic

Mohammed was ongeletterd:

Hij woonde nooit buiten Mekka en zocht geen kennis van daarbuiten. Moslims geloven dat Mohammed de “Heilige Koran” aan alle mensen overbracht als de Boodschap van God en Zijn Boek. Hij bracht het letterlijk en woordelijk over zonder enig deel ervan met eigen woorden te parafraseren.

 

Mohammeds uitspraken en lessen werden niet vermengd met de Heilige Koran:

Deze werden verzameld in boeken die men “de Soenna van de Profeet” noemt, hetgeen betekent : zijn lessen, levenswijze en verklaring van het Boek (de Koran)”

5

Huwelijksleven

Graphic

Gehuwd met één vrouw gedurende 25 jaar :
Mohammed huwde Khadija, de dochter van Khuwaylid, die uit een edele familie stamde, Asad².

Zij was in haar gemeenschap een gerespecteerde vrouw en weduwe. Mohammed werkte twee jaar voor haar vooraleer zij hem, via een derde partij, een huwelijk voorstelde. Zij vond hem een zeer loyaal, open en moreel mens.


Gelukkig gehuwd: 
Khadija was dan wel 15 jaar ouder dan Mohammed, maar beiden kwamen uit dezelfde klasse in de gemeenschap.

Het leeftijdsverschil was geen beletsel voor het uitbouwen van een geslaagd huwelijk dat 25 jaar duurde, tot Khadija op 65-jarige leeftijd stierf, in het jaar 619. Mohammed hertrouwde na de dood van Khadija.

Vader van 6 en een familiemens:
Mohammad & Khadijah leefden in eensgezindheid en vrede : zij hadden vier dochters (Zaynab, Ruqayya, Um Kulthoum en Fatima) en twee zoons (Al-Qassim die op drie jarige leeftijd stierf, en Abdullah, die stierf toen hij vier was.)Mohammed bracht veel tijd door met zijn gezin, hielp zijn vrouw bij huishoudelijke taken, herstelde zijn eigen kleren en lette op de kinderen.

6

Jaar 610

Graphic

Begin van de goddelijke openbaring
Mohammed ontving de Boodschap van God3. Hij werd aangewezen als de Boodschapper van God om het Woord van God aan de mensheid door te geven. Een zending die een sterk geloof, toewijding, engagement en eerlijkheid vereiste.

7

610 - 612 CE

Graphic

Vorming van de kernislam:
Mohammed nodigde zijn vrienden, zijn intieme kring en hoogstaande mensen uit om de islam te aanvaarden. Tijdens de eerste drie jaar na de profetie [openbaring] aanvaardden zo’n 130 mensen de islam, en werden zo een sterke kern die in staat was de islam openlijk te verspreiden. Deze moslims van het eerste uur waren een mengsel van rijke en arme lieden..

8

Jaar 613 – jaar 615

Graphic

Weerstand tegen zijn openlijke uitnodiging:
Mohammed en zijn volgers begonnen openlijk met de mensen te praten over de islam. Hoewel Mohammed gekend was als een betrouwbaar en eerlijk man, weigerden de leiders van Mekka zijn uitnodiging om de islam aan te nemen, en zij verzetten zich tegen hem. Zij noemden hem een dichter, een tovenaar en een gek.

Mohammed wordt verleid en bedreigd: 
De leiders van Mekka probeerden Mohammed af te brengen van zijn oproep tot islam aan de mensen, met verleiding en bedreiging.


Tegelijkertijd trachtten zij mensen te verhinderen om naar hem te luisteren. Zij toonden groeiende vijandigheid tegenover de nieuwe moslims. Arme en zwakke moslims werden vervolgd en gefolterd.

Mohammed steunt zijn volgelingen en stuurt sommigen naar Abessinië:
Mohammed stond zijn volgelingen zeer na. Hij ontmoette hen vaak in het AlArqamhuis, dat een soort klein college was. Hij bracht hen waarden en normen bij, en vulde hen met gevoelens van verantwoordelijkheid en toewijding. Mohammed zag het lijden en de verwikkelingen die sommigen van zijn volgelingen ondergingen, en gaf hen de raad toevlucht te zoeken in Abessinië, dat hij beschreef als een deugdzaam land, geregeerd door een christelijke koning, onder wie niemand onrechtvaardig werd behandeld.

Twee invloedrijke mannen nemen de islam aan : 
Twee krachtige en alom gerespecteerde mannen uit Mekka namen de islam aan : Omar Bin Al-Khattab en Hamza Bin Abdul-Muttalib (Mohammeds oom). Dit betekende een belangrijk keerpunt voor de moslims. Hamza werd een sterk medestander en beschermer van Mohammed, tot hij (Hamza) omkwam in de Slag van Uhud (jaar 625). Drie jaar na het overlijden van de Profeet Mohammed werd Omar de tweede kalief, en regeerde 11 jaar lang de islamitische staat.

9

616 - 618 CE

Graphic

Mohammad geboycot:
Leiders van Mekka sloten Mohammed en zijn volgelingen uit, en legden hen een sociale en economische blokkade op, die drie jaar duurde. Gedurende die periode ondergingen Mohammed en zijn volgelingen vele moeilijkheden. Deze tijdsspanne vormde een zware beproeving van hun geduld, geloof en toewijding aan de waarheid.

10

Jaren 619- 620

Graphic

Een droevig jaar:
Aangezien de socio-economische blokkade nutteloos bleek, werd deze opgeheven door de leiders van Mekka. In datzelfde jaar stierven Mohammeds vrouw Khadija en zijn oom Abu-Talib. Mohammed verloor zijn hoop in Mekka, en besloot om buiten de stad de Boodschap van God te brengen en steun te zoeken. Hij trok naar de stad Ta’if, maar werd er met vijandigheid tegemoet getreden4. Daarnaast sprak hij met meer dan 20 Arabisch (volks)stammen over de islam, maar hij kreeg geen positieve reactie.

11

Jaren 620- 622

Graphic

Jaren 620- 622
Mohammed ontmoette tijdens de periode van bedevaart zes mensen uit Yathrib (een stad op 450 kilometer ten noorden van Mekka) en sprak met hen over de islam. Zij geloofden Mohammed en keerden terug naar hun stad met de bedoeling om nog meer mensen van hun eigen stam en van andere in Yathrib uit te nodigen. Zij stemden er in toe om het volgende jaar naar Mekka terug te keren tijdens de bedevaartsperiode om Mohammed opnieuw te ontmoeten.

Nieuwe moslims zweren trouw aan Mohammed

De zelfde groep keerde het volgende jaar (621) met nog eens zes mensen erbij. Zij zwoeren trouw aan Mohammed , hem aanvaardend als de Boodschapper van God, en beloofden hem het volgende5:

They promised him:
1- geen ander dan Allah te aanbidden, de Ene God
2- niet te stelen
3- geen overspel te plegen
4- niet te doden
5- hun naasten niet te belasteren
6- de Boodschapper van God te gehoorzamen.


De groep keerde terug naar Yathrib, en nodigde hun leiders en volk er toe uit om de islam te aanvaarden. Zij keerden opnieuw terug in het daaropvolgende jaar (622) in de bedevaartsperiode, met meer dan 70 mannen en 2 vrouwen. Een gelijkaardige eed van trouw werd opnieuw afgelegd voor de Profeet Mohammed.

Vorming van een nieuwe moslimgemeenschap 450 km ten noorden van Mekka:

De leiders van de twee belangrijkste stammen van Yathrib (Aws en Khazraj) namen de islam aan, en bijgevolg werden hun mensen ook moslim. De profeet Mohammed werd naar Yathrib uitgenodigd om er heerser en leider te worden.

 

12

Jaar 622

Graphic

leiders van Mekka spannen samen om Mohammed te vermoorden ; begin van migratie naar Yathrib:
De zaken stonden er in Mekka steeds slechter voor. Mohammed vroeg de moslims in Mekka6 naar Yathrib te verhuizen. Toen zij dit deden, volgde Mohammed hen naar Yathrib in september 622. Zijn vertrek betekende het grootste keerpunt in de islamitische geschiedenis. De islam bloeide vanuit Yathrib, er werd een islamitische staat gevestigd, en een rechtvaardige sociale orde werd geboren.

13

Jaren 623-624

Graphic

Mohammed verkozen tot heerser van Yathrib:
Het volk van Yathrib was een mengeling van Arabieren en joden. Hoewel er twee belangrijke Arabische gemeenschappen leefden en drie kleinere joodse stammen, waren die van de Arabieren groter dan de joodse, en zij hadden de bestuursmacht. Mohammed, de “Profeet van God”, werd in alle vrijheid en vrede gekozen als heerser van Yathrib door de meerderheid van het volk.

Mohammed verandert de naam van de pluralistische gemeenschap:
“Medina” was de nieuwe naam die door Mohammed aan de stad Yathrib werd gegeven. Na het vertrek van de moslims van Mekka behoorde Yathrib niet meer alleen aan een bepaalde groep Arabieren; in plaats daarvan werd het het thuisland van gelovigen die de islam aanvaard hadden.

Aangezien er in Yathrib joodse stammen en andere Arabische volkeren waren die de islam niet hadden aangenomen, noemde Mohammed de plaats niet “stad van de islam”. In plaats daarvan werd het “Al-Madinah”, hetgeen “De Stad” betekent, waar alle inwoners gelijke rechten hadden.


Mohammed roept op tot vrede en eenheid in Medina:

Toen hij zich voor de eerste keer in het openbaar tot het volk van Medina richtte, hield hij een kernachtige toespraak ter bevordering van eensgezindheid en sociale verbondenheid 

Hij sprak : “O volk, zoek en verspreid vrede en geef voedsel aan elkaar, zorg voor uw verwanten en bid ’s nachts tot God terwijl anderen slapen, zodat gij het genoegen van God verwerft en Zijn paradijs binnentreedt.” (Ibn Majah, 4331) and (Tirmidhi, 5842 

Mohammed verbond deze handelingen aan het genoegen van God, om mensen er toe aan te zetten in vrede en eensgezindheid binnen een multiculturele gemeenschap te leven.

14

Jaren 623-624

Graphic

Mohammed stelt de eerste overeenkomst op met joden en handvest van mensenrechten en vrijheden:
De meeste joden hoopten dat de laatste profeet van joodse oorsprong zou zijn. Hoewel de meerderheid van de Joden Mohammed niet als boodschapper van God accepteerde, creëerde hij (als politieke leider) de eerste overeenkomst met joden. Het werd aanvaard en ondertekend alle Arabische en Joodse stammen. 

De "overeenkomst" garandeerde de vrijheid van aanbidding voor moslims en joden, evenals Arabieren die de islam niet accepteren. Daarnaast beschermde de overeenkomst de veiligheid en veiligheid van alle burgers in Madinah en verplicht alle partijen om deel te nemen aan de nationale defensie indien Madinah door vijanden wordt aangevallen. De overeenkomst verklaarde rechtvaardigheid, mensenrechten, vrijheden en verbod op misdaad en immorele praktijken.

15

Jaar 624

Graphic

De onvermijdelijke Slag van Badr: 
Toen moslims van Mekka naar Medina verhuisden, werden velen van hen gedwongen hun huizen te verlaten, en hun goederen werden aangeslagen. 

De leiders van Mekka gebruikten het aangeslagen kapitaal in handel en zaken. Moslims waren op de hoogte van een handelskaravaan die eigendom was van de leiders van Mekka, aangevoerd door hun vijand Abu-Sufyan, die een handelsroute dicht bij Medina zou volgen.

Mohammed riep de moslims op deze karavaan te grijpen ter compensatie van hun vermogen dat in Mekka was aangeslagen. Een sterkte van slechts 313 moslims ondernam de missie. De inlichtingendienst van Mekka adviseerde Abu-Sufyan om de route van de handelskaravaan te verleggen. Daar bovenop zond Mekka een legermacht van 950 soldaten om de moslimkrijgers, die niet voorbereid waren op oorlog en nauwelijks bewapend, te bevechten.

Tot ieders verbazing en buiten alle verwachting wonnen de moslims hun eerste krijg tegen de meesters van Mekka, en belangrijke personen sneuvelden in de strijd.

16

Jaar 625

Graphic

Mohammed en zijn volgelingen aangevallen door de leiders van Mekka in de Slag van Uhud: 
 Ter vergelding van hun verliezen in de Slag van Badr, en uit vrees om hun leidende positie in Arabië kwijt te raken, zonden heersers van Mekka (samen met enkele Arabische bondgenoten) een leger van 3000 soldaten uit om de moslims aan te vallen bij de berg van Uhud, ten noorden van Medina.

 

De moslims verloren dit gevecht en Mohammed raakte gewond, maar werd gered. In de Slag van Uhud werden velen van Mohammeds gezellen gedood, waaronder zijn geliefde oom Hamza. 

17

Jaar 626

Graphic

Volk van Mekka en andere stammen vallen Mohammed en zijn volgelingen aan in de “Slag van de Gracht”: 
Deze slag wordt ook wel de “Slag van de Bondgenoten” genoemd. Aangezien Mohammed in de vorige slag niét was gedood, riepen leiders van Mekka en enkele Arabische en joodse stammen op tot een gezamenlijke inspanning en een alomvattende aanval om Mohammed te doden en de moslimgemeenschap te vernietigen. Tienduizend soldaten trokken op naar Medina. Nadat hij zijn metgezellen geraadpleegd had, besliste Mohammed het voorstel aan te nemen van een Perzische moslim, Salman, om aan de noordelijke toegangsweg van Medina een gracht te graven (5.5 kilometer lang en 4.6 meter breed). De moslims bevonden zich in een uiterst benarde situatie, en deden hun best zich te verdedigen, met inbegrip van psychologische oorlogsvoering. Na een beleg van een maand werd het heidense leger ongeduldig, en er staken krachtige stormen en wind op, die de bondgenoten dwongen hun tenten op te breken en terug te trekken..

18

627 CE

Graphic

Verdrag van Hudaybiya, een wapenstilstand van 10 jaar:
Een jaar na de Slag van de Gracht nam Mohammed een vreedzaam initiatief tot “Umrah” (het bezoeken van de Ka’ba en het voltrekken van andere godsdienstige rituelen). Het bezoeken van Mekka ter aanbidding was een godsdienstig recht, waarvan Mekka het op zich had genomen aan alle volkeren van Arabië te geven.

Het was een enorme verrassing voor de leiders van Mekka om Mohammed de stad te zien naderen, met 1400 burgers van Medina.

Na veel onderhandelen werd een wapenstilstand gesloten tussen de meesters van Mekka en Mohammed voor een duur van tien jaar, in welke periode Mohammed en zijn metgezellen naar huis terugkeerden, onder de voorwaarde Mekka opnieuw te bezoeken in het volgende jaar (628). Het verdrag bevatte veel andere voorwaarden die teleurstellend waren voor de moslims, omdat zij voornamelijk voordelig waren voor Mekka.

19

Jaren 628- 629

Graphic

tijdens de wapenstilstand draagt Mohammed de Boodschap van God uit binnen en buiten Arabië:  
 De wapen-stilstand was voor Mohammed een gouden gelegenheid om de boodschap van God uit te dragen en vrijelijk met de mensen over de islam te spreken, zonder tegengehouden of door andere krachten onderschept te worden. Mohammed zond afgevaardigden naar andere stammen in Arabië en schreef brieven naar heersers en koningen van naburige landen en grootmachten zoals Perzië, Byzantium en Egypte, waarin hij hen uitnodigde om de islam aan te nemen als “de Boodschap van God”. Naarmate mensen de waarheid vonden in de islam, werd het aantalmoslims groter.20

Jaar 630

Graphic

Vreedzame verovering van Mekka:
Binnen nog geen twee jaar werd de wapenstilstand door Mekka gebroken, toen haar bondgenoten twintig moslims doodden.

In antwoord op deze schokkende daad, trok Mohammed op tegen Mekka met 10 000 moslims om de stad te veroveren, maar hij droeg zijn soldaten op tegen niemand te strijden, tenzij zij zelf werden bevochten.


De leiders van Mekka waren in verlegenheid gebracht, en niet klaar om tegen de moslims te strijden. Toen het moslimleger in Mekka aankwam, sprak Mohammed de bevolking van de stad toe : hij bevestigde de uniciteit van God, schreef Hem de overwinning toe en herinnerde het volk er aan dat allen afstamden van Adam, en dat Adam uit het stof der aarde was geschapen. Daarop vroeg hij aan het volk van Mekka:“Wat verwacht gij dat ik met u zal doen ?” Zij antwoordden: “We hopen het beste. Tenslotte zijt gij een genadige broeder en een hoffelijke neef geweest.Voorbeeldige vergevingsgezindheid:
Ondanks de problemen die het volk van Mekka de voorbije 21 jaar had veroorzaakt, gedroeg Mohammed zich op moreel voorbeeldige wijze. Hij antwoordde : “Heb geen angst vandaag. Ga heen (naar uw huizen), gij zijt vrij.” Mohammeds toespraak had veel invloed, en velen kwamen tot hem om trouw te zweren en de islam aan te nemen. (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

21

Jaren 630 - 631

Graphic

Arabische stammen nemen de islam aan :
Na de vreedzame verovering van Mekka kwamen afvaardigingen van over heel Arabië om over de islam te leren. De meeste Arabische stammen namen de islam aan, met uitzondering van de Hawazen-stam, die de moslims bestreed, en uiteindelijk verslagen werd in de Slag van Hunayn. Mohammed zond velen van zijn metgezellen uit naar diverse provincies in Arabiê om de mensen te onderwijzen in de “Boodschap van God”, de islam.

" Op dat zelfde moment sloeg Mohammed alle afgodsbeelden neer in en rond de Ka’bah (Huis van God), die opgericht was door de profeet Abraham ter ere van de ene God (de Schepper van het universum en alle wezens"

22

632 CE

Graphic

Mohammeds afscheidstoespraak:  
De boodschap van Mohammed was volbracht, en zijn leven liep ten einde. In het jaar 632 ging Mohammed op bedevaart, en predikte een laatste keer voor meer dan 100 000 mensen.

Zijn preek herinnerde de mensen aan de fundamentele elementen van het geloof, het geloof in Eén God, de heiligheid van het leven, welstand en bezit, gelijkheid van alle rassen, regels der rechtvaardigheid, rechten en plichten van de vrouw, uitbuiting en alleenrecht, ethiek en de rechten van anderen.

Mohammed gaat heen.
De profeet Mohammed overleed thuis in Medina, in het jaar 632, en liet slechts weinig bezittingen na. Hij liet geen geld of rijkdom na, behalve een geloofserfenis, die nog steeds de harten van miljoenen mensen op aarde doet schijnen met het licht van God. 
"Vergissing is menselijk, vergiffenis is Goddelijk" Alexander Pope