Bezig met laden ...

Mensenrechten

Vrijheid en
gelijkheid van de mensheid.

Vrijheid, rechtvaardigheid en bescherming

  “Geen dwang” is een essentiële regel in de islam   

Mohammed bracht het Woord van God over, de mensen uitnodigend om in één God te geloven, en zich aan Hem te onderwerpen. De volgende verzen in de Heilige Koran bevestigen de vrijheid van keuze voor alle mensen


En indien uw Heer dit had gewild, dan zouden alle mensen op aarde tegelijk in Hem geloven. Zult gij (Mohammed) anderen dan dwingen of verplichten om gelovigen te worden ? De Koran, 10: 99 Er is geen dwang in geloof, waarheid is onderscheiden van fout, en wie ook het kwade verwerpt en in God geloof, heef het betrouwbaarste en onbreekbare houvast. En God is de Alhorende en Alwetende. De Koran, 2: 256

 

history
Moraliteit en gelijkheid van alle volkeren:   

 

Elk mens is gelijk in de ogen van God en de Wet, omdat elk mens tot de mensheid behoort. Vroomheid en een voorbeeldig karakter zijn in de ogen van God de enige criteria om een beter individu te zijn. Mohammed verwoordde het op deze manier:


Elk mens is gelijk in de ogen van God en de Wet, omdat elk mens tot de mensheid behoort. Vroomheid en een voorbeeldig karakter zijn in de ogen van God de enige criteria om een beter individu te zijn. Mohammed verwoordde het op deze manier:

history

Mohammed deed slavernij te niet:

Slavernij bestond nog vòòr Mohammeds tijd. Het was in feite deel van het maatschappelijk systeem, niet alleen in Arabië, maar over de hele wereld. Slaven vormden een deel van de bezittingen van velen.

 

Slavernij bestond nog vòòr Mohammeds tijd. Het was in feite deel van het maatschappelijk systeem, niet alleen in Arabië, maar over de hele wereld. Slaven vormden een deel van de bezittingen van velen.

 

 

“Jij zou moeten weten dat God krachtiger is en meer macht heeft over jou dan jij over deze slaaf.” Abu Mas’ud kalmeerde, en zei verontschuldigend tegen Mohammed: “Ik zal hem dan, omwille van God, vrijlaten”. Mohammed zei hem : “Als je dat niet deed, dan zou de Hel je gezicht aanraken.” (Sahih Muslim, 5/91, 1659))

history

Mohammed deed slavernij te niet:

Slavernij bestond nog vòòr Mohammeds tijd. Het was in feite deel van het maatschappelijk systeem, niet alleen in Arabië, maar over de hele wereld. Slaven vormden een deel van de bezittingen van velen.

Boetedoening voor over-treding van islamitische wetten vereiste het vrijlaten van slaven of het kopen van een slaaf van een ander, om deze dan vrij te laten. Vrijlating werd ook vereist voor een zonde zoals het misbruiken of onterecht straffen van slaven2. Dit bleef zo verder gaan tot de slavernij geleidelijk aan werd afgeschaft. Mohammed moedigde gelovigen aan slaven te bevrijden omwille van God. Bij een bepaalde gelegenheid zag Mohammed hoe een zekere Abu Mas’ud Al-Badri een slaaf sloeg en afranselde. Mohammed sprak hem beslist toe:


“Jij zou moeten weten dat God krachtiger is en meer macht heeft over jou dan jij over deze slaaf.” Abu Mas’ud kalmeerde, en zei verontschuldigend tegen Mohammed: “Ik zal hem dan, omwille van God, vrijlaten”. Mohammed zei hem : “Als je dat niet deed, dan zou de Hel je gezicht aanraken.” (Sahih Muslim, 5/91, 1659)

history

Alle mensen zijn gelijken ten aanzien van de wet:

Mohammed beklemtoonde dat alle mensen de wet moesten eerbiedigen, terwijl overtreders bestraft moesten worden, tot welke klasse zij ook behoorden. Als de wet rechtvaardig wordt toegepast, genieten allen rechtvaardigheid en zekerheid

 

Diefstal en roof, bij voorbeeld, zijn een aanval op het bezit van anderen. Daders moeten bestraft worden, onafhankelijk van hun origine of sociale klasse. Mohammed toonde dat niemand boven de wet verheven is, zelfs de verwanten van Mohammed niet. Hij stelde duidelijk dat hij (bij voorbeeld) zijn geliefde dochter Fatima zou bestraffen als zij iets zou ontvreemden3

history
Rechtvaardig oordelen – het verhaal van To’mah en een joodse man:  

Op een keer stal een Arabier, een zekere To’mah Bin Ubayriq een metalen schild dat deel uitmaakte van een wapenuitrusting, en verborg het in het huis van zijn joodse vriend. De jood werd beschuldigd van de diefstal, maar ontkende en beschuldigde To’mah. Aangezien de schuldige nog niet gekend was, kozen vele Arabische moslims de kant van To’mah, en probeerden Mohammed te beïnvloeden om de zaak ten nadele van de jood te keren, maar de islamitische rechtvaardigheid overwon. To’mah werd schuldig bevonden, en de jood werd onschuldig verklaard. In deze context werd een vers uit de Heilige Koran geopenbaard, waarin gesteld wordt: (Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)

“Zeker, Wij hebben u dit Boek gezonden, dat de waarheid bevat, zodat gij kunt oordelen tussen de mensen volgens wat God u heef getoond. Spreek dus niet ten gunste van wie het vertrouwen heef verraden.” De Koran, 4:1

history

Rechten en verplichtingen van vrouwen:

Mohammed verwoordde het aldus in zijn afscheidsrede:


“O mensen, het is waar dat jullie bepaalde rechten hebben ten aanzien van jullie vrouwen, maar ook zij hebben rechten ten aanzien van jullie. Onthou dat jullie hen enkel tot vrouw konden nemen in het vertrouwen van God en met Zijn toestemming. Behandel jullie vrouwen goed en wees vriendelijk voor hen, want zij zijn jullie partners en toegewijde helpers.” (Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

history

Bescherming van de rechten van weeskinderen:  

Muhammad Conveyed God’s Commandments In Relation To Orphans. The Quran Commands Muslims To Protect Orphan’s Rights And To Treat Them With Kindness And Justice


Zij, die het vermogen der weezen onoprecht verteren, brengen het vuur in hunne ingewanden, en zullen eens in heete vlammen braden. De Koran, 10:4

Mohammed zei:

Ik en de persoon die voor een wees zorgt, zullen in het Paradijs als twee vingers aan de zelfde hand zijn”4. (Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

history

Bezorg de erfenis en legaten aan wie er recht op heeft:

Er werd eens aan Mohammed gevraagd het gebed te leiden bij iemands begrafenis, maar eerst vroeg hij aan zijn metgezellen : “Had deze man ergens geld geleend, of had hij kapitaal in zijn bezit dat aan anderen toebehoort ?” Zij bevestigden dit, dus Mohammed vroeg hen dit eerst over te dragen aan de rechthebbenden, en daarna zou hij voor de dode bidden. Vers 4 van hoofdstuk 58 in de Heilige Koran verklaart het volgende:


“Allah beveelt u om kredieten te voldoen aan wie er recht op heef, en wanneer gij tussen mensen oordeelt, doe dat met rechtvaardigheid. Hoe uitmuntend is dat waartoe Allah u aanspoort : zeker, Allah is Alhorend, Alziend.”

history

Zakelijke rechtvaardigheid en uitbuiting en monopolies afschaffen:

Mohammed riep op tot voortdurende herverdeling en doorstroming van de private welstand van een natie, en verbood de opeenhoping ervan bij een beperkte groep mensen

.

 

Mohammed beklemtoonde ten eerste het verbod op (woeker) rente, ten tweede de verplichte erfenis en verdeling van het bezit van een overledene onder zijn naaste verwanten van beide geslachten en ten derde de beperkingen op testamenten (maximum één derde van het bezit kan aan personen of partijen geschonken worden die in feite geen recht hebben op de wettige nalatenschap).

history

Geen (woeker)rente in de islam  

Mohammed zei : “God heeft u verboden woekerrente te vragen, bijgevolg zullen vanaf nu alle renteverplichtingen vernietigd worden. Uw kapitaal is het uwe om te behouden. Verdraag of breng geen ongelijkheid toe. Allah heeft geoordeeld dat intresten niet zullen gevraagd worden.”


“Wie rente vraagt staat op dezelfde plaats als wie onder invloed van de duivel staat : zij doen dit omdat zij beweren dat rente vragen handel is. Echter, God staat handel toe, en verbiedt rente.” De Koran, 2:275

history

“Eremoord” en bloedvergieten zijn verboden  

Mohammed schafte de bloedvete, bloedwraak en de vendetta af. In zijn afscheidsrede verklaarde hij:


“Elk recht dat voortkomt uit doodslag in de voor-islamitische tijd wordt vanaf nu vernietigd, en het eerste gelijkaardig recht dat ik opgeef is datgene dat voortkwam uit de moord op Rabiah ibn al Harith ibn al Mutallib” (een verwant van Mohammed): (Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)

history

Moord met voorbedachte rade en onopzettelijke
doodslag:
  

Moord met voorbedachte rade wordt gelijkaardig bestraft : de moordenaar moet terechtgesteld worden. Als iemand echter een ander bij vergissing doodt en dood door ongeval veroorzaakt, dan moet hij schadevergoeding betalen aan de familie van de dode. Ten tijde van Mohammed werd deze schuld vastgesteld op honderd kamelen. Mohammed zei aan zijn volk dat wie meer dan dat vroeg, iemand was uit het Tijdperk van Onwetendheid

history

l’ambiente e gli alberi

Mohammed leerde zijn volgelingen een assertieve oppositie tegen vijanden op te stellen, niet onderworpen of agressief. Hij werd zelf onvermijdelijk betrokken bij gevechten. Mohammed heeft regels en gedragscodes vastgesteld voor het omgaan met vijanden (in het slagveld) en gevangene 

Hij leerde de moslims burgers niet te bevechten, of vrouwen, kinderen of bejaarden aan te vallen. Hij vroeg hen ook de omgeving niet te verwoesten of bomen te beschadigen..Vermoord niet  

cburgers, kinderen en ouderen

 Vernietig niet

Omgeving, bomen, planten en dieren

 Hij leerde de moslims burgers niet te bevechten, of vrouwen, kinderen of bejaarden aan te vallen. Hij vroeg hen ook de omgeving niet te verwoesten of bomen te beschadigen.
“Bevecht, omwille van Allah, hen die u bevechten, en overschrijd daarbij niet de grenzen. Waarlijk, Allah houdt niet van wie overtreedt.”

history

Mohammed beschouwde zelfmoord als een zware zonde:

Mohammed verwoordde het aldus : “Wie zichzelf doodt met een stuk metaal, zal weer gewekt worden op de Dag des Oordeels met datzelfde stuk metaal in de hand, en zal zichzelf onophoudelijk blijven doden in het Hellevuur, en wie zichzelf doodt met vergif, zal weer opstaan met datzelfde vergif, en het voor altijd en onophoudelijk inslikken in het Hellevuur, en wie zichzelf doodt door zich van een hoge plek, zoals een berg, te gooien, zal voor altijd het zelfde doen in het Hellevuur.” 5

history

L’inviolabilità della vita umana

Aangezien God de schepper van het leven is, en de enige beheerser ervan, bezit Hij het leven van elk schepsel. Met betrekking tot de eerste moord in de geschiedenis, toen Kaïn, zoon van Adam, zijn broer Abel vermoordde, bepaalt God in de Koran :

“Daarom hebben Wij de Kinderen van Israël opgelegd dat voor al wie een mens die onschuldig is aan moord of andere vreselijke misdaden vermoordt, het zal zijn alsof hij alle mensen op aarde had vermoord, en voor wie een menselijk leven redt, het zal zijn alsof hij de hele mensheid had gered.” De Koran, 5:32

history

Mohammed veroordeelde geweld:

Mohammed gebruikte nooit geweld als een middel om de Boodschap van God over te brengen, of om Zijn godsdienst op te leggen. Hoewel hij een islamitische staat vestigde in Medina, maakte hij nooit gebruik van de kleine moslimgemeenschap die in Mekka was gebleven om problemen te veroorzaken of zijn vijanden te doden. Hij vroeg in feite aan zijn volgelingen de maatschappelijke orde van de samenleving waarin zij leefden te eerbiedigen.

Mohammed leerde aan de gelovigen dat waar en wanneer zachtheid of vriendelijkheid in een aangelegenheid wordt gebruikt, dit waarde eraan toevoegt en goede resultaten zal opleveren. Hij leerde ook dat ruwheid en tactloos gedrag elke zaak zullen verpesten. (Verteld door moslim)

history