Läser in ...

Mänskliga rättigheter

Frihet och
mänsklighetens jämlikhet.

Frihet, rättvisa & beskydd

"Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. " Koranen 49:13


”Inget tvång” är en grundläggande regel i islam:  

Muhammad proklamerade sig som Guds Sändebud. Han tog emot ett Gudomligt Budskap och kämpade för att förmedla det till alla människor, men han tvingade inte någon att acceptera det. Han reciterade den Heliga Koranen som bekräftar alla människors tros- och valfrihet.


"Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du [Muhammad] påtvinga människorna tron? " Koranen 10:99 "Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt. "Koranen 2:256

 

history

Moral & alla rasers jämlikhet:

 

I islam är alla människor i lagens mening jämlika i egenskap av att vara medlemmar av den mänskliga rasen. Gudfruktighet och moralisk excellens är de enda kriterier som avgör individens status inför Gud. Muhammad formulerade det på följande sätt:

”Er Herre är En. Hela mänskligheten kommer från Adam och Adam skapades ur stoft. En arab är inte bättre än en ickearab och en ickearab är inte bättre än en arab annat än i fråga om Gudfruktighet [som motiverar till goda gärningar].”1 (Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

history
Muhammad uppmuntrade frigivning av slavar och införde regler för att eliminera slaveriet:  

Slaveri existerade före Muhammads tid, och faktum är att det var en del av många sociala system i världen. Slavar betraktades som ägodelar och en del av människors tillgångar. Eftersom islam skyddar människors tillgångar och ägodelar övergavs slaveriet gradvis

 

Botgöring efter att ha brutit mot islamiska regleringar kunde bestå av att frige en slav eller köpa en slav från någon och sedan frige honom eller henne. Att begå övergrepp mot eller bestraffa en slav utan godtagbart skäl medförde också frigivning som botgöring för en sådan synd.2 Detta fortsatte till dess slaveriet var helt avskaffat. Muhammad uppmanade troende att frige slavar för Guds skull. Det berättas att Muhammad vid ett tillfälle såg en person vid namn Abu Masud al-Badri slå och piska sin slav. Muhammad sa bestämt till honom::

 

”Du bör veta att Gud har större förmåga och makt över dig än den förmåga och makt du har över denne slav.” Abu Masud lugnade ner sig och sa ursäktande till Muhammad: ”Jag ska frige honom för Guds skull.” Muhammad sa: ”Om du inte hade gjort det skulle Helveteselden har rört vid ditt ansikte.” (Sahih Muslim, 5/91, 1659)

history

Muhammad uppmuntrade frigivning av slavar och införde regler för att eliminera slaveriet:  

Slaveri existerade före Muhammads tid, och faktum är att det var en del av många sociala system i världen. Slavar betraktades som ägodelar och en del av människors tillgångar. Eftersom islam skyddar människors tillgångar och ägodelar övergavs slaveriet gradvis

Botgöring efter att ha brutit mot islamiska regleringar kunde bestå av att frige en slav eller köpa en slav från någon och sedan frige honom eller henne. Att begå övergrepp mot eller bestraffa en slav utan godtagbart skäl medförde också frigivning som botgöring för en sådan synd.2 Detta fortsatte till dess slaveriet var helt avskaffat. Muhammad uppmanade troende att frige slavar för Guds skull. Det berättas att Muhammad vid ett tillfälle såg en person vid namn Abu Masud al-Badri slå och piska sin slav. Muhammad sa bestämt till honom:


”Du bör veta att Gud har större förmåga och makt över dig än den förmåga och makt du har över denne slav.” Abu Masud lugnade ner sig och sa ursäktande till Muhammad: ”Jag ska frige honom för Guds skull.” Muhammad sa: ”Om du inte hade gjort det skulle Helveteselden har rört vid ditt ansikte.” (Sahih Muslim, 5/91, 1659)

history

Alla människor är lika inför lagen:  

Muhammad betonade att alla människor måste respektera lagen och att förbrytare ska bestraffas utan hänsyn till deras sociala status. Om lagen tillämpas rättvist kommer alla människor att åtnjuta rättvisa och säkerhet

 

Till exempel är stöld och rån ett angrepp på människors egendom. Förövarna måste bestraffas oavsett etnicitet eller social tillhörighet. Muhammad påpekade att ingen, inte heller hans egna släktingar, står över lagen. Han slog fast att om hans älskade dotter Fatima stal någons egendom skulle han bestraffa henne.3

history

Att döma rättvist – historien om To’mah och en judisk man:

Det hände sig att en arabisk man vid namn To’mah stal en metallsköld som var en del av en rustning och gömde den i en judisk bekants hem. Den judiske mannen blev anklagad för stölden men nekade och skyllde på To’mah. Förövaren var inte känd men många arabiska muslimer sympatiserade med To’mah och försökte påverka Muhammads uppfattning och vända fallet till nackdel för den judiske mannen. Islamisk rättvisa segrade dock, To’mah bevisades vara skyldig och den judiske mannen oskyldig. I sammanhanget uppenbarades en vers i den Heliga Koranen som påbjöd


Vi har uppenbarat Skrifen med sanningen för dig [Muhammad], för att du skall döma mellan människorna med [stöd av] Guds uppenbarelse. Men försvara inte dem som sviker [alla förtroenden som de får]. Koranen 4:105

history

Kvinnors rätt och skyldigheter  

I sin avskedspredikan bekräftade Muhammad skydd av kvinnors rättigheter. Han sa:


”Människor, det är sant att män har vissa rättigheter i förhållande till kvinnor, men de har också rättigheter i förhållande till män. Minns att ni har tagit dem till hustrur endast med Guds beskydd och med Hans tillåtelse. Behandla era kvinnor väl och var goda mot dem, ty de är era parhästar och engagerade hjälpare (Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

history

Beskydd av föräldralösas rättigheter  

Muhammad förmedlade Guds Befallningar i fråga om föräldralösa. Den Heliga Koranen påbjuder godhet mot föräldralösa, rättvis behandling och skydd för deras rättigheter

De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom fyller [redan i detta liv] sin buk med eld; de kommer att plågas i ett flammande bål! Koranen 4:10

Muhammad sa:

”Jag och den som tar hand om en föräldralös kommer att vara så här i Paradiset [han höll ihop pek- och långfnger].”(Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

history

Bezorg de erfenis en legaten aan wie er recht op heeft:

Muhammad ombads leda en begravningsbön för en person och frågade först sina följeslagare: ”Har denne man lånat några pengar eller har någonting bland sina ägodelar som tillhör andra?” De sa: ”Ja.” Muhammad bad dem då att först återbörda detta till dem som hade rätt till det. Sedan skulle han be för personen. Den Heliga Koranen, 4:58, säger:


Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträfigt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt.

history

Skydd för arvingars rättigheter

När någon avlider säger islamisk lag att hans eller hennes närmaste släktingar har rätt till bestämda delar av arvet (tillgångar och egendom). Islam tillåter inte att mer än en tredjedel testamenteras till välgörenhet eller doneras. Detta är för att skydda arvingarnas rätt och säkra en rättvis fördelning av arvet bland dem 

Muhammad besökte en av sina följeslagare som just tillfrisknat efter en sjukdom. Mannen sa att han hade en stor förmögenhet och bara en dotter som arvinge. Han frågade Muhammad om han kunde testamentera bort två tredjedelar till välgörenhet. Muhammad sa: ”Nej.” Mannen undrade om det gick bra med halva. Muhammad sa: ”Nej.” Mannen föreslog då en tredjedel. Muhammad sa: ”En tredjedel går bra och en tredjedel är en andel. Att lämna dina arvingar välbärgade är bättre än att lämna dem fattiga och hjälpbehövande.”

 

history

Ingen (ocker)ränta i islam

Muhammad sa: ”Gud har förbjudit er att ta ut (ocker)ränta. Därför ska alla ränteskulder efterskänkas. Ert kapital är ert att behålla. Ni ska varken tillfoga eller lida av någon orättvisa. Gud har bestämt att det inte får fnnas någon (ocker)ränta.”


De som livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne. De säger nämligen: "Handel är inte annorlunda än ocker." Men Gud har förklarat handel lovlig och förbjudit ocker." Koranen 2:275

history

Mord och blodspillan på grund av heder är förbjuden

Muhammad avskaffade blodshämnd och släktfejder. I sin avskedspredikan förklarade han:


”Varje rätt som kom ur mord i förislamisk tid är härmed avskaffad, och den första sådan rätt som jag avskaffar är den som härrör ur mordet på Rabi’ah [en släkting till Muhammad].” Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter (Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)

history

Överlagt mord och dråp:

Ett överlagt mord är föremål för vedergällning in natura och mördaren ska dömas. Den som oavsiktligt förorsakar någon annans död ska i stället kompensera den dödes familj ekonomiskt. På Muhammads tid uppgick denna kompensation till etthundra kameler. Muhammad sa till sitt folk att den som begär mer än detta lever i Okunskapens Tid (dvs. tiden före islam)

history

Bekämpa endast dem som bekämpar dig:  

Muhammad lärde sina efterföljare att vara bestämda i samröre med sina fender, varken undergivna eller aggressiva. Det var oundvikligt att han också var inblandad i väpnade strider. Muhammad formulerade regler och etiska riktlinjer för hur man ska förhålla sig till fender i strid och hur man ska handskas med krigsfångar.

Han lärde muslimer att inte angripa civila och inte angripa eller döda barn, kvinnor och äldre. Han sa till dem att inte förstöra miljön eller skada trädDÖDA INTE

civila, barn, kvinnor, äldre

 FÖRSTÖR INTE  

miljön och hugg inte ner träds

 Han påminde dem ständigt om att deras deltagande i väpnade strider skulle ha säker grund och ske för Guds skull som ogillar lagöverträdare. Den Heliga Koranen, 2:190, fastställer den grundläggande regeln för att bekämpa fender och angripare. Den säger 
“Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare."

history
Muhammad såg självmord som en stor synd  

Muhammad formulerade det i följande ord: ”Den som dödar sig själv med en bit metall kommer på Domedagen att återuppstå med samma bit metall i handen och för evigt döda sig själv i Helveteselden, och den som dödar sig själv med gift kommer att återuppstå med samma gift i glaset och svälja det i evighet i Helveteselden, och den som dödar sig själv genom att kasta sig ut från en höjd kommer att göra detsamma i evighet i Helveteselden.”5

history

Det mänskliga livets helighet och okränkbarhet  

Gud är livets Skapare och Den Ende som har makt över det, och äger därför varje skapelses liv. I samband med historiens första mordhistoria där Adams son Kain mördade sin bror Abel slår Gud i den Heliga Koranen fast:


"Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. " Koranen 5:32

history

Muhammad fördömde våld  

Muhammad tog aldrig till våld för att förmedla Guds Budskap eller införa Guds religion. Han upprättade en islamisk stat i Medina men han använde aldrig den lilla muslimska grupp som fanns kvar i Mecka för att skapa oroligheter eller lönnmörda sina fender. Faktum är att han bad sina efterföljare att respektera den sociala ordning som råder i det samhälle de lever i

Muhammad lärde de troende att när mildhet eller vänlighet används i ett ärende tillför det alltid kvalitet och alstrar goda utfall. Han lärde också att bryskhet och okänsligt agerande underminerar varje fråga.

history