Läser in ...

Profetia

En gud,
Ett meddelande

Guds profeter och sändebud i Koranen:

Islam erkänner alla profeter och sändebud som Gud skickade före Muhammad (fvöh) för att vägleda mänskligheten. De bekräftade ett budskap om ”monoteism”, vilket är tron på Guds existens och enhet. Gud skickade dem för att undervisa människor om livets mening, skydda dem från att hamna vilse och lära dem god moral. Den Heliga Koranen nämner 25 profeter och sändebud vid namn och lade tonvikt på berättelser om några av dem. I Koranen nämns till exempel Adam 25 gånger, Noa 43 gånger, Abraham 69 gånger, Moses 136 gånger och Jesus 25 gånger

Muhammad sa: ”Likheten mellan mig och de profeter som kom före mig är som en man som har byggt ett komplett och fulländat hus sånär som på en tegelsten. Människor som ser huset beundrar dess skönhet och säger: ’Hur fulländat skulle inte huset bli om den sista stenen lades på plats!’ Jag är den stenen, och jag är den siste bland Profeterna.”(återberättat av Bukhari, 4.734, 4.735)
berättat för dig. Och inget sändebud har fått göra tecken och under annat än med Guds tillåtelse. Koranen, 40:78 Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras eferkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja." Koranen, 2:136

history

Tora, Evangelium och Koran är Guds uppenbarelser till mänskligheten:

Tro på Guds uppenbarade Skrifter innan den Heliga Koranen är en grundläggande pelare i den islamiska tron. Muslimer tror att den Heliga Koranen inte står i konflikt med tidigare uppenbarelser utan identiferar och korrigerar avvikelser från sanningen som skett under historiens lopp

Vi har uppenbarat Tora med vägledning och ljus. Koranen, 5:44 Efer [dessa profeter] sände Vi Jesus, Marias son, med bekräfelse av allt det som ännu bestod av Tora och Vi skänkte honom Evangeliet, som gav vägledning och ljus och bekräfade det som ännu bestod av Tora – där fanns vägledning och förmaningar till de gudfruktiga. Koranen, 5:46 [Muhammad!] Vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen, som bekräfar det som består av [äldre tiders] uppenbarade Skrifer och vars uppgif det är att vaka över det. Koranen, 5:48 TDessa är några av de profeter som Gud välsignade med Sina gåvor – Adams ättlingar och ättlingar till dem som Vi räddade tillsammans med Noa [i arken], Abrahams och Israels ättlingar; [alla hörde] till dem som Vi har väglett och utvalt. När de hörde den Nåderikes budskap föll de ned på sina ansikten i tillbedjan medan deras ögon fylldes av tårar. Koranen, 19:58
 
Prophet Muhammad Jesus Moses Abraham
Approx. Period 570 - 632 CE 1-33 CE around 1400 BC around 1700 BC
Approx. Age 63 33 120 175
history

Muhammad och Abraham :

Eftersom de flesta av de kända profeterna är ättlingar till Abraham betraktas han som profeternas fader i judendom, kristendom och islam. Muslimer tror att Profeten Muhammad är Abrahams ättling genom dennes förste son Ismael som också var anfader till flera arabiska stammar. Å andra sidan stammar Israels folk och en mängd profeter som Jakob, Josef, Aron och Moses från Abrahams andra son Isak. Abraham gjorde sitt liv till en kamp för att undervisa människor i monoteism. Den Heliga Koranen nämner frekvent Abraham och vittnar om att han efter att ha kämpat för att fnna sanningen och erkänt Guds ”Den Ende Gudomens” Enhet, i praktisk handling påvisade sin uppriktighet, ärlighet, tacksamhet och lydnad inför Gud. Abraham är ett av historiens främsta och mest minnesvärda exempel på total underkastelse inför En Gud också under de svåraste omständigheter..

Vem uppfyller religionens krav bättre än den som i allt underordnar sin vilja under Guds, som gör det goda och det rätta och följer Abrahams rena, ursprungliga tro? – Abraham, som Gud utvalde till Sin förtrogne. Koranen, 4:125

Han var en sanningens man och ett föredöme för lydnad inför Gud. Enligt den Heliga Koranen utsåg Gud därför Abraham till vän, till en av de främsta i världen och till en av de rättfärdiga i Livet efter detta (4:125; 2:130). Han vägledde honom till den rätta religionen och gjorde honom till ”Imam”, dvs. människors ledare (2:124) och beskrev honom som ett folk (16:120). Abraham högaktas av muslimer som den person som gav dem deras beteckning som ”muslimer” (dvs. de som tror på En Gud och underkastar sig Hans vilja) (22:78).

Abraham var [till sin tro] varken jude eller kristen – han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja; och han vägrade att ge avgudarna sin dyrkan. Koranen, 3:67

Not : Ursprunget till namnet Abraham är ”Abram” eller ”Avram”, och på arabiska skrivs och uttalas det ”Ibrahim”. Den romersk-katolska kyrkan kallar Abraham ”Vår fader i Tron”. Den österländska ortodoxa kyrkan högaktar honom som den ”rättfärdige förfadern Abraham

Det antas att den första byggnad för tillbedjan av En Gud uppfördes då Adam första gången trampade jordens yta. Muslimer tror att den främste person som har renoverat den byggnaden och rest dess murar är Profeten Abraham tillsammans med sin son Ismael. Byggnaden är kubisk till formen och kallas ”Kaba” (Ka’bah). Den fnns i Mecka som ligger i Bacca-dalen i nuvarande Saudiarabien. Gud pålade Abraham och hans son en plikt att rena Kaba för dem som ber, mediterar och faller ned på sina ansikten inför Honom. Gud gjorde byggnaden till en plats för tillbedjan och en helgedom (en trygg plats och en tillflyktsort) för människor.

history

Abraham och Ismaels åkallan

Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra eferkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige! Koranen, 2:128

Varje år beger sig över tre miljoner människor på pilgrimsfärd (hadj) till Den Heliga Moskén i Mecka i Saudiarabien. Hadj är islams femte pelare och ska genomföras minst en gång under en livstid av dem vars ekonomiska situation och hälsa tillåter det.

Muhammad lärde människor hur de ska göra hadj som i huvudsak består av abrahamitiska riter. Han gick runt Kaba, den kubiska byggnad som Abraham gjorde till Guds Hus. Cirkuleringen görs sju gånger motsols som en underkastelsehandling inför Gud. Vandringen motsols är i harmoni med planeternas och också elektronernas rörelser.

 Sedan förrättade han bön bakom Abrahams plats, som för närvarande är en inhägnad bit av en klippa med Abrahams fotavtryck på. Muslimer kallar den ”Maqam Ibrahim”.

 

history

Därefter vandrade Muhammad mellan Safas och Marwas höjder, samma sträcka som Hagar tillryggalade för tusentals år sedan i jakt på vatten efter att hennes make Abraham hade lämnat henne och sonen Ismael där. Abraham bad henne stanna där som en lydnadsakt och underkastelse inför Guds Befallning om att den platsen skulle bli en helgedom och en plats för tillbedjan.

Avståndet mellan dessa båda höjder är cirka 395 m och ritualen kallas sa’i, dvs. en rask promenad mellan Safa och Marwa. Den består av sju vändor (totalt 2,76 km) med start vid Safa och slut vid Marwa

 

Sa’i liknar vardagens rörelse, aktivitet, handling, resande, strävan som en person gör under sitt liv. Dessa handlingar ska ha nyttiga och värdeskapande syften. De måste följa Guds befallningar.

Som en del av undervisningen om ritualerna begav sig Muhammad till en plats känd som ”Jamarat” i staden Mina 8 km öster om Mecka. Där kastade han sten som en symbolisk handling för att efterlikna Abraham då denne kastade sten mot Satan som uppenbarade sig för honom som en gammal man som försökte övertala honom att inte döda sin son som ett offer till Gud. Abraham stenade honom flera gånger. När muslimer genomför denna ritual bekämpar de Satan och sina inre sämre sidor och drifter.

history

 

Gud räddade Abrahams sons liv och bytte det mot ett får, och Muhammad lärde muslimerna att som en symbol för Abrahams offer ge Gud ett offer i form av ett får eller en get och fördela köttet bland de fattiga och behövande

 

Muhammad lärde muslimer att i var och en av de dagliga bönerna också inkludera en bön till Gud om att välsigna Abraham och hans familj. Också värt att nämna är att Muhammad gav en av sina söner, som senare dog i tidig barndom, namnet Ibrahim.
 
Säg: "Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som vägrade avgudarna sin dyrkan." Koranen, 6:161
 
Det antas att Abraham begravdes i Hebron i Palestina. Platsen betraktas som helig för judar, kristna och muslimer. Det byggnadskomplex som innehåller Abrahams kenotaf kallas Al Masjid Al-Ibrahimi (Abrahams moské). Av ickemuslimer kallas den också Patriarkernas grav.
 
Byggnaden är i huvudsak en stor rektangulär moské med två kvadratiska minareter. Den innehåller också en mängd kammare och en serie underjordiska grottor. Byggnadens centrala rum innehåller Abrahams och Saras kenotafer. I det södra rummet (”Ohel Yitzhak” på hebreiska) fnns Isaks och Rebeckas kenotafer. Byggnadens norra rum innehåller Jakobs och Leas kenotafer. Ett vanligt antagande är att kvarlevorna från Abraham, Isak, Jakob, Sara, Rebecka och Lea begravdes i de underjordiska kamrarna under byggnaden.
 
 
 
 
history

Muhammad och Moses 

Muhammad höll Profeten Moses mycket högt och vittnade om att han på Återuppståndelsens dag skulle se Moses stå och hålla sig i Guds Tron. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Ett annat tillfälle var när Muhammad kom till Medina och fann att judar fastar på Ashuradagen (den dag då Gud räddade Israels folk från Egyptens farao). Han uppmanade då muslimer till frivillig fasta eftersom Moses fasta den dagen var ett uttryck för tacksamhet mot Gud.Ashuradagen infaller den tionde i den lunariska kalenderns första månad.

 

Omkring en tredjedel av den Heliga Koranen ägnas Moses och Israels folks erfarenheter och öden. Den Heliga Koranen nämner dessutom några av de profeter som skickades till Israels folk, såsom Aron, Sakarias och Johannes.

Den Heliga Koranen nämner att Gud talade till Moses och beskriver honom som ett av fem sändebud och profeter med tunga uppdrag (Ulu al-Azm) vilka Gud slöt heliga förbund med och tog högtidliga löften av (33:8). De fem är Noa, Abraham, Moses, Jesus och Muhammad, frid vare över dem alla.

Moses dog vid eller nära Nebo berg som vetter mot Döda havet och Palestina. Ett minnesmonument har uppförts på berget och blivit en viktig turistattraktion i Jordanien

history

Muhammad och Jesus :

Enligt tillförlitliga källor sa Muhammad:


”Jag är den som står närmast Marias son, och alla profeter är bröder, och det har inte kommit någon profet mellan mig och honom [dvs. Jesus].” (Bukhaari, 3285)

Den Heliga Koranen beskriver Jesus som Guds Ord och som de glada nyheter som förmedlades till Maria. Hans namn är Messias Jesus, Marias son. Gud ingav Jesus Helig Ande (Ärkeängeln Gabriel) och skickade honom som ett sändebud till Israels folk för att vägleda dem till den raka vägen och till att tillbe Gud, hans Herre och deras Herre och alltings Herre. Koranen, 2:87; 3:45–49; 4:171

 

Den Heliga Koranen beskriver också Jesus som illuster (minnesvärd och framstående) i denna värld och i livet efter detta, och en av de rättfärdiga och en av dem som förs nära Gud. Den heliga Koranen framhåller att Gud gav Jesus Skriften och visdom, och Tora och Evangeliet. Han stöttade honom med mirakler som att bota den blinde och den leprasjuke och att med Guds (Upphöjd vare Han) tillåtelse och Vilja föra tillbaka den döde till livet.

 

Muslimer tror att Jesus kommer att komma tillbaka. Muhammad framhöll att Återuppståndelsens Dag inte kommer förrän Jesus stiger ned från himlen. Han kommer att återvända innan tiden på jorden är slut för att upprätta Guds Lag. Han kommer att bekämpa den falske Messias och ena alla dem som tror på Gud (Upphöjd vare Han). Han kommer att vara en rättfärdig härskare och bringa fred till hela världen. Muslimer måste följa Jesus när han återvänder.

 

history