Läser in ...

Miraklen

Koranen är
ett evigt mirakel.

""Denna Koran kan inte ha ställts samman utan Guds medverkan; nej, [den har uppenbarats] för att bekräfa vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], och för att ge en fast och klar form åt Guds lag, [uppenbarad] - ingen skall tvivla på detta - av världarnas Herre. " Koranen 10:38

Guds mirakel till Muhammad  

Många lärda personer menar att Muhammads uppdrag att förmedla Guds Budskap och bringa människor till tro var svårare än det uppdrag som många sändebud och profeter hade före honom. Det främsta mirakel som han kom med var Koranen som på ursprunglig arabiska reciterades som gudomlig uppenbarelse från Gud. Det motstånd han mötte från sitt eget arabisktalande folk till trots förmedlade han islam till nationer och samhällen utanför den arabiska halvön med olika språk, kulturer och religioner.


"Ägnar de ingen efertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud. " Koranen 4:82

history

Varför betraktas den Heliga Koranen som ett evigt mirakel?

Det fnns ingen mänsklig författare till den Heliga Koranen. Muslimer betraktar den som Guds Ord och Hans eviga Budskap till hela mänskligheten. De tror att det är den enda Skrift som innehåller Guds Ord ej omformulerade av Hans Sändebud eller någon annan.

Till skillnad från fysiska mirakel förmedlade av sanna profeter och sändebud och upplevda endast av de människor som levde i deras tid, betraktar muslimer den Heliga Koranen som ett evigt mirakel som kan vidröras, ses, läsas och förmedlas från generation till generation.

 

Säg: "Om människor och osynliga väsen i samarbete försökte åstadkomma något som skulle kunna jämföras med denna Koran, skulle de misslyckas, även om de gav varandra all hjälp!" Koranen 17:88

history

OJÄMFÖRLIGT BEVARANDE AV DEN KORANISKA TEXTEN:

Den nuvarande Heliga Koranen är identisk med den som uppenbarades för Profeten Muhammad för mer än forton sekler sedan. Till en början memorerades den bokstav för bokstav och ord för ord av gudfruktiga muslimer. Kort efter Muhammads bortgång sammanställdes hela den Heliga Koranen i en volym under Abu Bakr as-Siddiqs tid som islams förste kalif. Flera kopior togs fram och distribuerades till de islamiska områdena under Uthman bin Affans tid som islams tredje kalif som påbörjades tretton år efter Profeten Muhammads bortgång.

Företeelsen upprepning (tawatur) bekräftar Koranens absoluta äkthet eftersom det visar på att samma text fördes vidare av olika grupper människor och från generation till generation utan motsägelser, diskrepanser eller diskontinuiteter

 

history

Koranens särprägel

Det bör påpekas att Muhammads utsagor och undervisning inte blandades med Koranen (som endast innehåller Guds Ord utan mänskliga kommentarer eller förklaringar). Muhammads utsagor och undervisning samlades i skrifter som kallades Profetens ”Sunna” eller ”Hadith”. Denna innehåller hans undervisning, sätt att leva samt kommentarer till Skriften (den Heliga Koranen).Jämförelse av hadith-litteraturen och andra heliga skrifter

De flesta heliga skrifter från olika religioner är producerade och skrivna av människor med deras egna ord och formuleringar. Eftersom hadith-litteraturen är sammanställd av muslimska lärda och innehåller Muhammads egna utsagor och undervisning ser många forskare dem som likvärdiga andra heliga skrifter.. 

Till skillnad från fysiska mirakel förmedlade av sanna profeter och sändebud och upplevda endast av de människor som levde i deras tid, betraktar muslimer den Heliga Koranen som ett evigt mirakel som kan vidröras, ses, läsas och förmedlas från generation till generation.It is to be noted that the reference of God to Himself as" We" in many verses in the Quran is necessarily understood in the Arabic language to denote grandeur and power. In the English language this is known as the Royal We, where a plural pronoun is used to refer to a single person. On the other hand, the Qura'n frequently uses the word "say" which means " Say to them O Muhammad."

history
Ojämförligt bevarande av form för recitation av Koranen:   När den Heliga Koranen läses eller reciteras lyfts ofta begreppet "tajwid” fram eller nämns för att beskriva den vetenskap som handlar om hur man läser Koranen. Muslimer är fast övertygade om att det inte bara är Koranens text som är unikt bevarad utan också de sätt på vilka Muhammad (fvöh) och hans följeslagare reciterade den. Recitationsstilar för läsning av Koranen är namngivna efter berättare och recitatörer med början hos dem som hörde den direkt från Muhammad fram till våra dagar. Detta fortsatte från generation till generation över hela den islamiska världen

history

Rikt språk:  

Koranen uppenbarades på ursprunglig arabiska. Många muslimska lärde menar att det arabiska språket på grund av sitt stora antal ord och robusta grammatik är överordnat många andra språk. Det arabiska språket kan ofta vara mer precist än andra språk i att beskriva Guds Ord. Arabiskan har 28 bokstäver av vilka några inte existerar i andra språk, till exempel det emfatiska d:et ”dâd” och t:et ”tâ”. Antalet möjliga derivationer ur varje grundord kan överstiga 100 vilket gör att det totala antalet ord i det arabiska språket kan uppgå till över 6 miljoner, långt fler än i de flesta kända språk i världen.

history