Läser in ...

Miraklen

Vetenskapliga fakta
i Koranen.

Big Bang och universums skapelse  

På Muhammads tid visste ingen någonting om universums skapelse, planeternas rörelser eller huruvida jorden var platt eller rund. Muslimer tror att Gud, Skaparen, är Den Ende Som vet hur allt skapades. För forton sekler sedan tar den Heliga Koranen på ett mirakulöst sätt upp universums skapelse, solens och månens rörelser, jordens rotation och dagens och nattens skiftningar. Modern vetenskap förklarar universums skapelse med teorin om Big Bang vilken understöds av observerade och experimentella data insamlade under lång tid. Teorin säger att hela universum från början var en enda stor massa och att en explosion sedan inträffade som resulterade i att galaxer bildades ur hopgyttrade moln av himmelsk materia i rök- eller gasform.

history

Universums utvidgning

År 1925 lade den amerikanske astronomen Edwin Hubble fram observerade belägg för att stjärnor rör sig bort från varandra, vilket skulle tyda på att galaxer och hela universum utvidgas. Det är också vetenskapligt belagt att planeter rör sig i elliptiska banor runt solen och roterar runt sina egna axlar. Man häpnar över likheterna mellan den moderna vetenskapens landvinningar och följande verser i den Heliga Koranen som reciterades av Muhammad för över 1 400 år sedan:

"Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? Koranen 21:30

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: "Kom, villigt eller nödda och tvungna!" – och de svarade: "Vi kommer villigt!" Koranen 41:11

Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp. Koranen 21:33

Vi har byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det. Koranen 51:47 M

history

EEmbryologi och människans skapelse:

Muhammad reciterade följande mirakulösa vers som klargör hur människan kom till. Sådan kunskap fanns inte på hans tid och den vetenskapliga embryologin upptäcktes först 1 400 år senare.

"Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efer den andra, i tre [skikt av] mörker. Detta är Gud, er Herre! Allt herravälde är Hans. Det fnns ingen gudom utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att vända Honom ryggen? ". Koranen 39:6


Modern vetenskap förklarar att tre lager som bildar slöjor av mörker omger fostret i livmodern och ger robust och kraftfullt skydd åt embryot: moderns bukvägg; livmoderväggen; samt det inre membranet runt fostret

Människans skapelse beskrivs mirakulöst i följande vers ur den Heliga Koranen
Vi har skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Koranen 23:12–4


Överraskande nog är den utveckling av embryot som beskrivs i den Heliga Koranen identisk med den moderna medicinska vetenskapens upptäckter. Man har också sett att benen, precis som nämns i Koranversen, formas före köttet.2se. 
Därutöver har forskare upptäckt att embryot utvecklar hörsel före syn. Detta är kompatibelt med Koranen. Verserna 9:32, 2:76, 78:23 hänvisar alla till hörselsinnet före synsinnet.
Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren! Koranen 23:14

history

HÄPNADSVÄCKANDE RÄKNING AV ÅR  

 

den Heliga Koranen, 18:25, berättas om sju personer som sover i 300 år plus ytterligare 9 år. Ingen på Muhammads tid förstod varför versen inte bara nämnde det totala antalet, dvs. 309 år, i stället för ovanstående lite kryptiska formulering. I Arabien kände man inte heller till skillnaden mellan månår och solår eller den gregorianska kalendern. Månåret är 11 dagar kortare än solåret. Det fantastiska faktumet är att skillnaden mellan månår och solår på 300 år är just 9 år.
Den Heliga Koranen trycks vanligen på 604 sidor. Den innehåller cirka 80 000 ord i 6348 verser och 114 kapitel. Koranens längsta kapitel består av 286 verser och den kortaste av endast 3 verser.

history

Förbluffande information om framtida händelser  

I den Heliga Koranen, 30:2–5, sägs:  

Bysantinerna är slagna; [de har besegrats] i ett närbeläget land, men efer detta nederlag skall de åter segra inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har det [alltid] varit och så skall det förbli. Vid samma tid skall [även] de troende få glädjas åt Guds hjälp. Han ger Sin hjälp åt vem Han vill; Han är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 

På Muhammads tid vore det närmast omöjligt för araberna att förutsäga hur konflikten mellan den tidens två supermakter skulle utvecklas under de närmaste tio åren, och huruvida en besegrad stormakt skulle kunna ta tillbaka sin maktposition inom några år. Det är ett historiskt faktum att perserriket besegrade Bysans under perioden 614–619 e.Kr. i Palestina och intog Jerusalem, men att Bysans inom några år hade återtagit sin maktposition genom segern över Persien vid Nineveh i Irak.

history

Precis geograf  

Den senaste geologiska forskningen har funnit att Döda havet som ligger i Jordandalen är den lägst liggande saltmättade sjön i världen. Den ligger 422 meter under havsnivå och dess stränder är de lägst belägna landområdena i världen. Koranverserna ovan påvisar att bysantinerna besegrades i ett nära land vilket också betyder det lägsta landet på jorden.


Not: det arabiska ordet ”adha” i vers 3 ovan kan betyda både ”närmast” och ”lägst  

history

POSHTËSHËNIME  

Dhiata e Vjetër është shkruar në hebraishte më 1500-400 p.e.r. Dhiata e Re është përpiluar në greqishte dhe e shkruar gjatë pjesës së dytë të shekullit të parë e.r. Ka një pajtim të përgjithshëm se Libri i Matheut ka qenë Ungjilli i parë i shkruar mes viteve 50 dhe 75 e.r. Nga të katër ungjijtë, ai i Gjonit konsiderohet të ketë qenë i shkruar më së voni, rreth vitit 85 e.r.

Për më shumë informata rreth embriologjisë dhe fakteve në Kur’an, vizitoni www.eajaz.org, www.eajaz.org, www.islamhouse.com

 

Fotografa e mëposhtme është e shpellës për të cilën besohet se ka qenë e njerëzve të shpellës (e njohur përgjithësisht si shpella e “gjumashëve”). Ajo u zbulua në një zonë të quajtur Ebu Elanda, në Lindje të Jordanisë. Autoritetet jordaneze ndërtuan një xhami në afërsi të vendit ku gjendet shpella. Dera që shihet në fotograf është vendosur në hyrje të shpellës.

history