ngarkim ...

Mrekullitë

Faktet shkencore
në Kuran.

Big bangu dhe krijimi i gjithësisë  

Në kohën e Muhammedit askush nuk dinte gjë rreth krijimit të gjithësisë, dhe lëvizjes së planetëve, si dhe a ishte toka e rrafshët apo e rrumbullakët. Muslimanët besojnë se Zoti, Krijuesi i gjithësisë, është i Vetmi që e di se si është krijuar ajo. Para katërmbëdhjetë shekujsh, Kur’ani Fisnik e përmendi (në mënyrë të mrekullueshme) krijimin e gjithësisë, lëvizjen e diellit dhe lëvizjen e hënës, rrotullimin e tokës dhe formimin e ditës dhe të natës. Shkenca moderne e shpjegon krijimin e gjithësisë me “Teorinë e Big Bangut”, që mbështetet nga të dhëna vëzhgimore dhe eksperimentale të tubuara përgjatë dekadave. Sipas “Teorisë së Big Bangut” e tërë gjithësia ka qenë fllimisht një masë e madhe, pastaj pati një shpërthim të madh, që rezultoi me formimin e galaktikave ng

retë e aglomeruara të materies qiellore në një tym në formë gazi.

history
Zgjerimi i gjithësisë  

Në vitin 1925, astronomi amerikan Edwin Hubble (Eduin Habëll) siguroi prova vëzhgimore se yjet largohen njëri nga tjetri, që nënkuptonte se galaktikat dhe e tërë gjithësia zgjeroheshin. Po ashtu, është fakt i provuar shkencor se planetët lëvizin nëpër orbita eliptike rreth diellit dhe rrotullohen rreth boshteve të tyre. Dikush do të habitet nga ngjashmëritë midis zbulimeve shkencore moderne dhe ajeteve vijuese në Kur’anin Fisnik, që i recitoi Muhammedi më shumë se 14 shekuj më parë dhe që janë ruajtur deri më sot:

“A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë?” Kur’ani Fisnik, 21:30

“Mandej (Ai) e mësyu qiellin (krijimin e qiellit) e ai ishte tym (mjegullinë që ishte si materie e parë) dhe atij e edhe të tokës i tha: “Qasuni urdhrit Tim me dëshirë ose me dhunë!” Ato të dyja thanë: “Po i qasemi me dëshirë!” Kur’ani Fisnik, 41:11

“Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë.” Kur’ani Fisnik, 21:33

“Ne, me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe Ne e zgjerojmë atë.” Kur’ani Fisnik, 51:47 M

history

Embriologjia dhe krijimi i njerëzimit:  

Muhammedi e recitoi ajetin e mrekullueshëm vijues që e shpjegon krijimin e njerëzimit. Një gjë e tillë nuk dihej në kohën e tij, ndërsa shkenca e embriologjisë nuk ishte zbulu

““Ai u krijon juve në barqet e nënave tuaja, krijim (etapë) pas krijimi në tri errësira. Ky është Allahu, Zoti juaj, vetëm i Tij është pushteti, nuk ka zot tjetër pos Tij. E si pra, i shmangeni (adhurimit të Tij)?” Kur’ani Fisnik, 39:6

Shkenca moderne shpjegon se ka tri shtresa që i formojnë vellot e errësirës që e rrethojnë fetusin në mitër dhe sigurojnë mbrojtje të fortë dhe të fuqishme për embrionin: (1) muri abdominal i brendshëm i nënës, (2) muri i mitrës dhe (3) membrana aminokorionike.

Krijimi i racës njerëzore është përshkruar për mrekulli në ajetin vijues nga Kur’ani Fisnik:
“Vërtetë, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. Pastaj atë (ajkë - baltë) e bëmë (e shndërruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurt. Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt)”. Kur’ani Fisnik, 23:12-144
Çuditërisht, zhvillimi i embrionit ashtu siç është përmendur në Kur’an, është dëshmuar si identik me zbulimet e shkencës së mjekësisë. Po ashtu, u dëshmua se kockat formohen para formimit të mishit, saktësisht siç përmendet në ajetin e mësipërm.


Përveç kësaj, shkencëtarët kanë zbuluar se shqisa e të dëgjuarit tek embrioni zhvillohet në mitrën e nënës, para shqisës së të parit. Kjo është në përputhje me rendin e përmendur në Kur’anin Fisnik. Sureja 32:9, 76:2, 23:78 i referohen shqisës së të dëgjuarit para shqisës së të parit
Krijimi i racës njerëzore është përshkruar për mrekulli në ajetin vijues nga Kur’ani Fisnik:

history
Astonishing counting of years   

Ajeti 25 nga Sureja 18 (Shpella) në Kur’anin Fisnik flet për shtatë gjumashë dhe thotë se ata kaluan 300 vjet në shpellë dhe “9 vjet” plotësuese. Askush në kohën e Muhammedit nuk e dinte përse ajeti nuk e përmend numrin e përgjithshëm “309 vjet” në vend të shprehjes së mësipërme. Po ashtu, në Arabi, askush nuk e dinte asokohe dallimin kohor midis vitit hënor dhe diellor / kalendarit gregorian. Viti hënor është 11 ditë më i shkurtër se viti diellor. Fakti mahnitës është: në 300 vjet, dallimi midis vitit hënor dhe vitit diellor/gregorian është 9 vjet.
Kur’ani Fisnik zakonisht shtypet në 604 faqe. Ai përmban përafërsisht 80.000 fjalë që formojnë 6.348 ajete të cilat i përbëjnë 114 suret. Sureja më e gjatë në Kur’anin Fisnik përbëhet nga 286 ajete, ndërsa më e shkurta përbëhet vetëm nga 3 ajete

history

Amazing information of future events  

Verses 2-5, Chapter 30 in the Holy Qur'an state 

“Te Romans have been defeated at the nearest/ lowest land but they will gain victory within a few years. Allah has the Command in the former case and in the latter and on that day believers (in God) will rejoice and will be pleased with the victory of God. He helps to victory whom He Wills. He is the All Mighty, the Merciful”.

 

Në kohën e Muhammedit, ishte thuajse e pamundur për arabët të parashihnin se si do të rridhte zhvillimi i konfliktit midis dy superfuqive (të kohës), brenda dhjetë viteve të ardhshme dhe se perandoria e mundur do të mund të kthente ftoren brenda disa vitesh. Është një fakt historik që Perandoria Perse e mundi Perandorinë Romake në periudhën 614-619 e.r. në hapësirën e Palestinës dhe se e pushtoi Jerusalemin. Mirëpo, brenda disa vitesh, romakët e rikthyen ftoren ndaj persëve në Ninive (qytet në Irak)

history

Gjeograf e jashtëzakonshme

Çuditërisht, kërkimet gjeologjike të kohëve të fundit kanë zbuluar se Deti i Vdekur që gjendet në luginën e Jordanit është liqeni i stërkripur më i thellë në botë. Ai gjendet 422 metra nën nivelin e detit. Brigjet e tij janë pikat më të ulëta në sipërfaqen e tokës. Ajetet e mësipërme tregojnë se romakët u mundën në tokën romake më të afërt me Arabinë, dhe në fakt ajo përfshinte terrenin më të ulët në tokë.


Shënim: Fjala origjinale arabisht “edna” (ajeti 3 më sipër) tregon të dy kuptimet: më e afërt dhe më e ulët

history

ENDNOTES

The Old Testament was written in Hebrew 1500-400 BC. New Testament was composed in Greek and written during the second half of the first century AD. It is generally agreed that the Book of Matthew was the first Gospel written between 50 and 75 AD. Of the four Gospel's, John's is considered to have been the last one written, around 85 AD. 

To get more information about embryology and the scientific facts in the Quran, visit www.eajaz.org, www.eajaz.org, www.islamhouse.com 9 years.

history