ngarkim ...

profeci

Universaliteti i
Islami (Mesazhi)

Universalizmi i “Porosisë” së kumtuar nga Muhammedi

Muslimanët besojnë se Muhammedi e pranoi të njëjtën Porosi që i ishte dhënë edhe Ibrahimit, Musait, Isait dhe profetëve të tjerë, por që misioni i tij ishte universal. Atij iu besua t’i përmirësonte besimet e njerëzve, t’i kthente ata në fenë e vërtetë, dhe t’iua mësonte veprat e mira


““E Ne nuk të dërguam ty (Muhammed) veçse si mëshirë për të gjitha krijesat” Kur’ani Fisnik, 21:107

Muhammedi u dërgoi letra sundimtarëve dhe mbretërve të vendeve fqinje, dhe superfuqive si: Persia, Bizanti dhe Egjipti, duke i thirrur ata ta pranonin Islamin si “Porosi të Zotit”. Kur Herakliu, Mbreti i Bizantit, e pranoi letrën e Muhammedit, ai e ftoi Ebu Sufanin (njërin nga prijësit dhe tregtarët kryesorë të Mekës, që rastësisht po tregtonte në atë rajon) të vinte tek ai. Herakliu, i parashtroi Ebu Sufanit disa pyetje dhe kërkoi nga ai të ishte i sinqertë.

Heraclius : Which social class of the society does Muhammad come from?
Abu-Sufyan : He comes from a noble family in Makkah.
Heraclius : Did he ever betray, break a promise or lie?
Abu-Sufyan : No.
Heraclius : How about his followers, are they increasing or decreasing? And have any of his followers quit because he was not pleased with Muhammad?
Abu-Sufyan : In fact, Muhammad’s followers admired him. They were increasing in number.
Heraclius : Then what does Muhammad teach his followers?
Abu-Sufyan : Belief in One God and social justice.

Heraclius thought for a while, then he said: "If what you told me is true, then Muhammad will be able to inherit my kingdom".

history
Islami – fe universale :

 

 

Sot Islami është religjioni i dytë në botë pas Krishterimit. Një studim demografk gjithëpërfshirës i më shumë se 200 vendeve, tregon se sot në botë jetojnë 1.57 miliardë muslimanë të të gjitha moshave, që përfaqësojnë 23% të një popullsie botërore prej 6.8 miliardë në vitin 2015 (Pew Forum on Religion & Public Life 2015).Jo të gjithë muslimanët janë arabë :

 

 Muslimanët arabë përbëjnë më pak se çerekun e numrit të përgjithshëm të muslimanëve në botë.

Në botë ka rreth 2.1 miliardë të krishterë, që përfaqësojnë 33% të popullatës botërore, dhe 1.2. miliardë jofetarë/ ateistë (16% e popullatës botërore). Judaizmi përfaqëson 0,22% të popullatës botërore (përafërsisht 14 milion njerëz).

history

SHËNIME  


Shkoqitje nga tregimi për Merjemen/Marinë nga Kur’ani Fisnik, sureja 19, “Merjem”, ajetet 16-23

E, përmendju në këtë libër (tregimin për) Merjemen kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje. Ajo vuri një perde ndaj tyre, e Ne ia dërguam asaj Xhibrilin, e ai iu paraqit asaj njeri në tërësi. Ajo tha: “Unë i mbështetem të Gjithëmëshirshmit prej teje, nëse je që i frikësohesh Atij (pra më le të lirë)!” Ai (Xhibrili) tha: “Unë jam vetëm i dërguar (melek) i Zotit tënd për të dhuruar ty një djalë të pastër (pejgamber)”. Ajo tha: “Si do të kem unë djalë, kur mua nuk më është afruar njeri (nuk jam e martuar), e as nuk kam qenë e pamoralshme”. Ai (Xhibrili) tha: “Ja, kështu ka thënë Zoti yt; ajo për Mua është lehtë, e për ta bërë atë (djalin e krijuar pa babë) argument për njerëzit e edhe mëshirë nga ana e Jonë. Kjo është çështje e kryer!” Ajo e barti atë (Isain), andaj (me të në bark) u izolua në një vend të largët. E dhembja (e lindjes) e mbështeti atë te një trup i hurmës. Ajo tha: “Ah sa mirë ka qenë për mua të kisha vdekur para kësaj e të isha e harruar që moti!”!

Sipas tregimit të përmendur në Kur’anin Fisnik, Merjemja/Maria e solli të birin tek populli i saj që e akuzuan atë, por Isai/Jezusi (i porsalinduri) në mënyrë të mrekullueshme foli dhe tha: sureja 19, ajetet 30-35:

Ai (Isai) tha: “Unë jam rob i Allahut, mua më ka dhënë (ka caktuar të më japë) librin dhe më ka bërë Pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz (falje) e zeqatë për sa të jem gjallë! Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënës sime, e nuk më ka bërë kryelartë as të padëgjueshëm! Selami (shpëtimi prej Allahut) është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal (prej varrit) i gjallë!”.
history