ngarkim ...

profeci

Muhamedi dhe
Zbulesa hyjnore

Muhammedi nuk e dinte se do të bëhej Pejgamber:

Ai jetonte një jetë etike dhe të rëndomtë. Ai njihej për besnikërinë e tij, integritetin dhe të qenët i besueshëm. Ai kurrë nuk adhuroi idhuj në kohën kur adhurimi i idhujve ishte i përhapur në shoqërinë politeiste.

Ai besonte gjithmonë se e tërë gjithësia duhet të kishte qenë e krijuar dhe e kontrolluar nga një Zot. Ai e kishte zakon ta adhuronte Zotin duke u tërhequr në një shpellë (634 m lartësi mbidetare) në një mal 4 km në lindje të Mekës. Kjo shpellë është e njohur si shpella Hira që gjendet në maje të malit të quajtur “Xhebel en-Nur” (d.m.th. Mali i Dritës). Kjo për arsye se Muhammedi e pranoi shpalljen e parë nga Zoti kur ishte duke medituar në këtë shpellë.

Nuk ishte iluzion dhe nuk ishte ëndërr:

Kur Muhammedi arriti moshën dyzetvjeçare, ai flloi të meditonte shpesh në Shpellën Hira. Gjatë muajit ramazan (muaji i nëntë i vitit hënor, rreth vitit 610 e.r.), Kryeengjëlli Gabriel iu shfaq atij për herë të parë teksa ky ishte në shpellë dhe e urdhëroi atë: “Lexo!” Muhammedi u frikësua.

Kur Muhammedi arriti moshën dyzetvjeçare, ai flloi të meditonte shpesh në Shpellën Hira. Gjatë muajit ramazan (muaji i nëntë i vitit hënor, rreth vitit 610 e.r.), Kryeengjëlli Gabriel iu shfaq atij për herë të parë teksa ky ishte në shpellë dhe e urdhëroi atë: “Lexo!” Muhammedi u frikësua.


“Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë). Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës)... Lexo! Se Zoti yt është më Bujari! Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me penë. Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte.” Kur’ani Fisnik, 96:1-5

Kryeengjëlli Gabriel u zhduk pas këtij takimi të shkurtë.

history

Muhammedi u tmerrua

Ai ishte jashtëzakonisht i frikësuar. Vrapoi prapa në shtëpinë e tij. Ai po dridhej. I rrëfeu të shoqes Hadixhesë se ç’i kishte ndodhur dhe kërkoi nga ajo që ta mbulonte. Ajo i tha se Zoti nuk do ta braktiste atë e as nuk do të lëshonte që djajtë ta preknin pasi ai mbante marrëdhënie të mira me farefsin, u ndihmonte të varfërve dhe i pëlqente të bënte bamirësi.

Kjo është fala Muhammed në arabishte e dizajnuar nga artisti Abdul Mexhid El Noerat. Ajo e simulon hipjen e Muhammedit mbi malin Nur (Dritë) dhe përpjekjen e tij të kuptonte për Zotin Një, Krijuesin dhe Zotëruesin e të gjitha qenieveNjë shpallje hyjnore apo pëshpëritje djallëzore?  

Muhammedi kishte frikë se mos vallë ishte i pushtuar nga e liga. Ai shkoi bashkë me të shoqen Hadixhenë për t’ia treguar tërë ngjarjen Vereke Bin Neufelit (një kushëri i Hadixhesë), i cili ishte një fetar i krishterë dhe me njohuri të mira për Biblën. Vereke parashikoi se Muhammedi do të bëhej Pejgamber dhe e siguroi atë se ajo që kishte përjetuar ishte shpallje hyjnore, e ngjashme me atë që kishte pranuar Moisiu, profeti i çifutëve. Vereke dëshiroi ta përkrahte Muhammedin, por ai ishte i shtyrë në moshë asokohe. Ai i tha Muhammedit se do të dëbohej nga Meka nga vetë populli i tij dhe se do të trajtohej me armiqësi nga disa njerëz.

history

Ti je i Dërguar i Zotit: 

Muhammedit i duheshin ca ditë sa ta mblidhte veten dhe nuk u kthye tek mali. Pas njëfarë kohe Kryeengjëlli Gabriel u kthye tek ai dhe e lajmëroi se ai do të ishte i dërguar i Zotit (Allahut të Lavdëruar dhe të Lartësuar)., me qëllim që t’ua kumtonte Porosinë e Tij Hyjnore të gjithë njerëzve. Gabrieli i recitoi ajetet në vijim nga Zoti:

Muhammedit i duheshin ca ditë sa ta mblidhte veten dhe nuk u kthye tek mali. Pas njëfarë kohe Kryeengjëlli Gabriel u kthye tek ai dhe e lajmëroi se ai do të ishte i dërguar i Zotit (Allahut të Lavdëruar dhe të Lartësuar)., me qëllim që t’ua kumtonte Porosinë e Tij Hyjnore të gjithë njerëzve. Gabrieli i recitoi ajetet në vijim nga Zoti:

Gabrieli vazhdoi t’i vinte Muhammedit për një periudhë kohore prej 23 vitesh. Gjatë kësaj periudhe, u shpall Porosia e Zotit (Kur’ani Fisnik) për njerëzimin.

history

Muhammedi ua kumtoi Porosinë e Zotit të gjithë
njerëzve:
  

Muhammedi veproi sipas shpalljes që e pranoi në vitin 610 e.r. Ai i ftoi njerëzit në Arabi dhe jashtë Arabisë të besonin në një Zot (Allahun) dhe t’u bindeshin Urdhëresave të Tij, ngaqë ato ishin caktuar për mirëqenien e mbarë njerëzimit

Për çka bënte falë “Porosia”?

TPorosia e Islamit bazohet mbi “Akiden”, përkatësisht deklarimin e besimit në Një Zot, dhe “Sheriatin”, që nënkupton Ligjin e Zotit, sistemi dhe rregullat që drejtojnë marrëdhëniet, veprimtaritë dhe praktikat e përditshme të njerëzve


Sheriati ndahet në tri degë kryesore: (1) Adhurimi: siç janë namazet ditore, agjërimi, lutjet, dhënia e Zekatit (lëmoshës), etj. (2) Morali: siç janë veprat e drejta, mirësjellja dhe vlerat (ndershmëria, sinqeriteti, bujaria, dashuria, bashkëpunimi etj.). (3) Veprimtaritë dhe marrëdhëniet jetësore me të tjerët, siç janë normat e drejtësisë, të drejtat e njerëzve, etika e tregtisë dhe biznesit, trashëgimia etj

Shënim:

Pas pranimit të shpalljes hyjnore, Muhammedi u përqendrua mbi mësimin e njerëzve për monoteizmin (Akiden) për trembëdhjetë vjet me radhë. Pas emigrimit në Medinë, fokusi ishte më tepër mbi shpjegimin dhe zbatimin e Sheriatit.

history

Paraqitje praktike në Abisini e mësimeve të Muhammedit:

Xha’fer bin Ebi-Talib ishte në mesin e tetëdhjetë muslimanëve që ikën për mbrojtje në tokën e Abisinisë (sot Etiopia në Afrikë). Duke iu drejtuar Mbretit të Abisinisë në emër të muslimanëve që kërkuan azil atje, Xha’feri tha:

“O Mbret, ne ishim një kohë popull që jetonte në injorancë (të pandërgjegjshëm dhe të paditur), adhuronim idhuj, hanim ngordhësira, kryenim akte të neveritshme, i shpërfllnim miqtë dhe të afërmit tanë, i trajtonim keq fqinjët tanë dhe i lejonim të fortët ndër ne t’i shtypnim të dobëtit. Kështu jetonim derisa Zoti na e dërgoi një të dërguar nga mesi ynë, një burrë prejardhja, ndershmëria, integriteti dhe nderi i të cilit ishin të mirënjohura për ne. Ai na thirri ta adhuronim vetëm Zotin dhe t’i braktisnim gurët dhe idhujt që i adhuronim ashtu siç kishin vepruar stërgjyshërit tanë. Ai na udhëzoi të jemi të sinqertë në falët tona, t’i plotësojmë premtimet tona dhe t’i respektojmë detyrimet tona ndaj lidhjeve tona të gjakut dhe na ndaloi të kryenim gjëra të neveritshme. Kështu ne i besuam atij dhe e ndoqëm porosinë që ai e pranoi nga Zoti. Megjithatë, populli ynë na dënoi, na torturoi dhe bëri çmos për të na kthyer nga feja jonë. Kur ata vazhduan të na shtypnin, ne erdhëm në tokën tuaj duke ju zgjedhur juve mbi të gjithë të tjerët, me qëllim që të gjenim sigurinë dhe të trajtoheshim me paanshmëri.”
history

Mbreti i krishterë e njohu fenë e Muhammedi:

Xha’feri tha atë që kishte për të thënë, Mbreti i Abisinisë (i cili ishte një person fetar dhe kishte frikë Zotin), kërkoi nga Xha’feri t’i recitonte disa ajete nga “Libri” që i shpallej M u h a m m e d i t . Xha’feri recitoi një pjesë nga kapitulli (sureja) “Merjem”1, nëna e Jezusit. Ai vazhdoi së recituari ndërkohë që Mbreti qau dhe mjekra e tij u njom nga lotët.Mbreti me atë rast tha:

“Porosia që ua sjell Muhammedi dhe ajo që u soll nga Jezusi janë nga i njëjti burim.”

history