ngarkim ...

Profeti i Islamit

MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم PAQJA QOFTË MBI TË

“E Ne nuk të dërguam ty (Muhammed), veçse si mëshirë për të gjitha krijesat” Kur’ani Fisnik, sureja 21 (Profetët), ajeti 107

SHKARKONI LIBR

Muhammedi

(paqja qoftë mbi të)

“Ngjasimi im në krahasim me pejgamberët e tjerë para meje, është si ai i një njeriu që ka ndërtuar një shtëpi tërësisht dhe shkëlqyeshëm, me përjashtim të një vendi për një tullë. Kur njerëzit e shikojnë shtëpinë, ata e admirojnë bukurinë e saj dhe thonë: Sa e shkëlqyer do të ishte shtëpia sikur tulla që mungon të vendosej në vendin e saj! E unë jam ajo tullë, dhe unë jam i fundit nga pejgamberët.”

(Transmetuar nga Buhariu 4.734, 4.735)
MPBUH

biografi

KUSH ESHTE
MUHAMMAD

MPBUH

Emri i tij është Muhammedi i biri i Abdullahut, birit të Abdul Muttalibit (origjina kthehet tek Profeti Ishmaeli, biri i Profetit Ibrahim).

  Ai ishte nga familja Bani-Hashim (Bani-Hashimi ishte nga Kurejshit, një fis i cili renditet lartë në Arabi), i lindur në Mekë (Gadishulli Arabik) (aktualisht në Arabinë Saudite) më 20-22 prill 570 1 Përafërsisht .

  Muhammedi vdiq në Medine (rreth 400 km në veri të Mekës) më 6 qershor të vitit 632 të es. (Përafërsisht, ai ishte 63 vjeç kur vdiq)

Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit! Kur’ani Fisnik, 68:4

Qytetërimi islam

Vlerat dhe
parimet morale

Muhamedi nuk e dinte se ai do të ishte një Profet: Ai Muhamedi bëri thirrje për mbajtjen e ekuilibrit të drejtë midis materializmit dhe spiritualizmit. Ai u mësoi ithtarëve të tij se nevojat e trupit dhe shpirtit duhet të jenë të kënaqur, por në balancën e duhur dhe në mënyra të ligjshme.

  Ai i inkurajoi njerëzit që të marrin fenë si një motivues për një mënyrë më të mirë të jetës, e cila i shton vlerë trupave dhe shpirtrave të tyre.

Thëniet e tij

PROFETI
TE FOLURIT

MPBUH

Thëniet dhe mësimet e Muhamedit janë shumë me ndikim pasi ato mbulojnë shumicën e aspekteve të jetës: shpirtërore, moral, çështje sociale, tregti dhe më shumë. Thëniet e tij burojnë nga një bazë mençurie dhe zbulesë hyjnore.

“Nuk është e logjikshme të mendohet se ky Kur’an është i trilluar prej dikujt pos Allahut, por është vërtetues i asaj (shpalljes) që ishte më parë, dhe sqarues e komentues i librit. Nuk ka farë dyshimi se është (i zbritur) nga Zoti i botëve.” Kur’ani Fisnik, 10:37

Mrekullia

Guds mirakel
till Muhammad

MPBUH

Shumë dijetarë besojnë se misioni i Muhammedit për ta kumtuar Porosinë e Zotit, dhe për t’i sjellë njerëzit në fe, ishte më i rëndë se misioni i shumë të dërguarve dhe profetëve të tjerë para tij. Mrekullia kryesore që ai e solli ishte Kur’ani që ishte libër i recituar në origjinalin në arabishte si shpallje hyjnore nga Zoti.

“A nuk e përfllin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç prej Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie.” Kur’ani Fisnik, 4:82

Dëshmitë

CFARE ATA
Thanë për të

Kur një njeri vdes, ai nuk fiton kurrfarë shpërblimesh, veçse nga tri gjëra: në rast se ka caktuar ndonjë bamirësi nga e cila njerëzit do të përfitojnë vazhdimisht; ose nëse ka lënë dituri, ose shkencë që është në të mirën e njerëzimit; ose nëse ka lënë një djalë të mirë (besimtar) që vazhdon të lutet dhe të kërkojë bekime nga Zoti dhe ndjesë për prindërit e tij