ngarkim ...

Mrekullitë

Kurani është
një mrekulli e përjetshme.

"Denna Koran kan inte ha ställts samman utan Guds medverkan; nej, [den har uppenbarats] för att bekräfa vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], och för att ge en fast och klar form åt Guds lag, [uppenbarad] - ingen skall tvivla på detta - av världarnas Herre. " Koranen 10:38

Não meditam, acaso, no Alcorão? Se fosse de outra origem que não de Allah, haveria nele muitas disparidades Alcorão Sagrado (04:82)

Shumë dijetarë besojnë se misioni i Muhammedit për ta kumtuar Porosinë e Zotit, dhe për t’i sjellë njerëzit në fe, ishte më i rëndë se misioni i shumë të dërguarve dhe profetëve të tjerë para tij. Mrekullia kryesore që ai e solli ishte Kur’ani që ishte libër i recituar në origjinalin në arabishte si shpallje hyjnore nga Zoti. Përkundër rezistencës që e pranoi nga populli i vet që fliste arabisht, ai ua kumtoi Islamin edhe kombeve dhe bashkësive të gjuhëve, kulturave dhe religjioneve të ndryshme jashtë Gadishullit Arabik.


“A nuk e përfllin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç prej Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie.” Kur’ani Fisnik, 4:82

history

Përse Kur’ani Fisnik konsiderohet si një mrekulli e amshuar?

There is no human author for the Quran. Muslims consider it as God’s Words and His eternal Message to all humankind. They believe that it is the only book that contains the Words of God without being rephrased by His Messenger or anyone else. 

Unlike physical miracles that were brought by true prophets and messengers and seen only by the people who lived at their times, the Quran is considered by Muslims as an eternal miracle that can be touched, seen, read and conveyed from one generation to another.

“Tuaj (Muhammed): ‘Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që do ta ndihmonin njëritjetrin’.” Kur’ani Fisnik, 17:88

history

Ruajtja e pakrahasueshme e tekstit Kuranit:

Ruajtja e pakrahasueshme e tekstit të Kur’anit: Kur’ani Fisnik që e kemi sot, është identik me atë që i është shpallur Profetit Muhammed më shumë se katërmbëdhjetë shekuj më parë. Fillimisht, ai mbahej mend nga shumica e besimtarëve muslimanë të devotshëm (falë për falë e germë për germe). Pastaj, brenda një kohe të shkurtë pasi ndërroi jetë Muhammedi, Kur’ani Fisnik i plotë për herë të parë u përmblodh në një libër, kur Ebu Bekr Es-Siddiku u bë halif i parë në Islam. Një numër kopjesh autentike u prodhuan dhe u shpërndanë në shtetet ose rajonet e ndryshme islame, kur Osman Bin Affani u bë halif i tretë, 13 vjet pasi ndërroi jetë Profeti Muhammed.

Koncepti i përsëritjes “Tevatur” e konfrmon autenticitetin absolut të Kur’anit, sepse ai tregon që teksti i njëjtë është treguar nga grupe të ndryshme njerëzish dhe është bartur nga një brez në tjetrin pa kundërthënie, mospërputhje ose mungesë lidhjeje logjike

history

Veçantia e Kur’anit:

Duhet vërejtur se thëniet dhe mësimet e Muhammedit nuk janë përzier me Kur’anin Fisnik (që i përmban vetëm Fjalët e Zotit, pa komente apo shtjellime njerëzore). Thë niet dhe mësimet e Muha mmedit janë tubuar nëpër libra që janë quajtur “Sunneti ose Hadithi i Profetit”. Ata i përfshinin mësimet e tij, më nyrën e tij të jetesës dhe shpjegimin e Librit (Kur’anit Fisnik)..Krahasimi midis librave të Hadithit dhe librave të shenjtë të tjerë  

Shumica e librave të shenjtë të religjioneve të ndryshme, kanë autor, dhe janë shkruar nga individë me falë dhe fraza të tyre. Meqenëse librat e Hadithit janë tubuar nga dijetarë muslimanë, dhe përmbajnë thëniet dhe mësimet e Muhammedit, shumë hulumtues i konsiderojnë ato të ngjashme me librat e shenjtë të tjerë. 123 Mrekullia Për shembull, Bibla është shkruar gjatë

një periudhe prej 1400 deri 1800 vitesh nga autorë të ndryshëm. Ajo paraqet një kompilim prej 66 librash të veçantë, të grupuar në dy ndarje kryesore: Dhiata e Vjetër (që përmban 39 libra) dhe Dhiata e Re (që përmban 27 libra)Gjuha e Kur’anit Fisnik tregon se Zoti i flet njerëzimit. Në të përdor shpesh përemrin “Ne” me folje dhe fala “Thuaj” (p.sh. Thuaju o Muhammed atyre). Muhammedi ka thënë qartas se ajo që e reciton ai si Kur’an, janë Fjalët e Zotit e jo falë të tija.

history
Ojämförligt bevarande av form för recitation av Koranen:   När den Heliga Koranen läses eller reciteras lyfts ofta begreppet "tajwid” fram eller nämns för att beskriva den vetenskap som handlar om hur man läser Koranen. Muslimer är fast övertygade om att det inte bara är Koranens text som är unikt bevarad utan också de sätt på vilka Muhammad (fvöh) och hans följeslagare reciterade den. Recitationsstilar för läsning av Koranen är namngivna efter berättare och recitatörer med början hos dem som hörde den direkt från Muhammad fram till våra dagar. Detta fortsatte från generation till generation över hela den islamiska världen

history

Gjuha e pasur:

Kur’ani Fisnik u shpall në arabishten origjinale. Dijetarët muslimanë besojnë se gjuha arabe ka epërsi ndaj shumë gjuhëve të tjera, meqë mbështetet nga një mori falësh dhe një gramatikë arabe e zhvilluar. Kjo tregon se gjuha arabe mund të jetë më e përpiktë se gjuhët e tjera në përshkrimin e Fjalëve të Zotit. Për shembull, gjuha arabe ka 28 shkronja, disa prej tyre nuk ekzistojnë në gjuhët e tjera si “dhad”, që është një “D” e rëndë dhe “the” që është “T” e rëndë. Numri i falëve të prejardhura, nga falë burimore ose rrënjë, mund t’i kapërcejë 100 prejardhje dhe sipas kësaj, numri i përgjithshëm i falëve në gjuhën arabe, mund t’i tejkalojë gjashtë milionë falë. Kjo është shumë më tepër se numri i falëve i shumicës së gjuhëve të njohura në botë..

history