Bezig met laden ...

De wonderen

De koran is
een eeuwig wonder.

"“Zeg, o mensen, dat ik voor u allen de boodschapper van Allah ben. Aan Hem behoort de heerschappij over hemel en aarde. Er is geen god dan Allah. Hij beheerst leven en dood. Geloof dus in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn Woord geloof ; volgt hem, zodat gij geleid wordt.” De Koran, 7 :158

Het Mirakel van God aan Mohammed

Vele geleerden geloven dat Mohammeds zending – het brengen van Gods Woord en mensen tot het geloof te leiden – zwaarder was dan die van vele boodschappers en profeten. Het grootste wonder was de overdracht van de Koran, die in oorspronkelijk Arabisch werd gereciteerd als de goddelijke openbaring van Allah. Ondanks de tegenstand die hij ondervond van zijn eigen volk (dat Arabisch sprak), gaf hij de islam door tot buiten Arabië, en nodigde volkeren en gemeenschappen, culturen en godsdiensten uit tot het aanvaarden van de islam.


"“Denken zij dan niet na over de Koran ? Indien deze van een ander dan Allah kwam, dan hadden zij daar zeker menige tegenstrijdigheid gevonden.". De Koran, 4:82

history
Waarom wordt de Heilige Koran als een eeuwigdurend wonder beschouwd? 

In tegenstelling tot tastbare mirakels die verricht werden door ware profeten en boodschappers, en slechts gezien werden door mensen van hun eigen tijd, wordt de Heilige Koran door moslims beschouwd als een eeuwigdurend wonder dat aangeraakt, gezien, gelezen en aan volgende generaties doorgegeven kan worden

Moslims beschouwen de Heilige Koran als het Woord van God, en Zijn eeuwige Boodschap aan de hele mensheid. Zij geloven dat dit het enige boek is dat Zijn Woorden bevat, zonder anders verwoord te worden door Zijn Boodschapper of een ander. In hoofdstuk 17, vers 88:.

“Zeg, o Mohammed : ‘Zelfs indien de hele mensheid en alle djins samen zouden komen om de evenknie van deze Koran voort te brengen, dan nog zouden zij er niet in slagen, zelfs indien allen daarin samenwerkten en elkaar steunden’.” De Koran 88:17

history

Wonderbaarlijk behoud van de Korantekst:

De huidige Heilige Koran is identiek aan degene die meer dan veertien eeuwen geleden aan de profeet Mohammed werd geopenbaard. Aanvankelijk werd hij door de vroomste moslims uit het hoofd geleerd – woord voor woord, letter voor letter. Kort na het overlijden van Mohammed werd de volledige Koran voor het eerst in één boek samengebracht, toen Abu Bakr As-Siddiq de eerste islamitische kalief werd. Verscheidene originele kopijen werden gemaakt en verspreid over verscheidene islamitische staten of regio’s, toen Othman Bin Affan de dertiende kalief werd (13 jaar na het overlijden van de profeet Mohammed)

Het concept “Tawaator” – het telkens weerkeren – bevestigt de absolute authenticiteit van de Koran, omdat het bevestigt dat de zelfde tekst door verschillende groepen mensen verteld werd, en doorgegeven werd van de ene generatie naar de andere, zonder tegenstrijdigheden, discrepanties of onderbrekingen

history

Het kenmerkende van de Koran:  

Het dient opgemerkt te worden dat de uitspraken en lessen van Mohammed niet vermengd werden met de Heilige Koran (die alleen het Woord van God bevat, zonder enig menselijk commentaar of uitweiding). Uitspraken en onderricht van Mohammed werden verzameld in boeken, die men “De Weg” of “De Traditie” van de Profeet noemt. Deze bevatten zijn lessen, zijn manier van leven en verklaring van Het Boek (de Koran).Vergelijking tussen “Hadith”-geschriften en andere heilige boeken:

De meeste Heilige Boeken van verschillende godsdiensten werden geschreven en opgetekend door mensen in huneigen woorden en verwoordingen. Aangezien de Hadith-boeken verzameld werden door islamitische geleerden, en Mohammeds eigen uitspraken en lessen bevatten, beschouwen vele onderzoekers hen als de

Heilige Boeken van andere godsdiensten. De Bijbel, bij voorbeeld, werd door 40 verschillende auteurs geschreven over een periode van 1400 tot 1800 jaar. Het is een verzameling van 66 afzonderlijke boeken, in twee grote delen ingedeeld : het Oude Testament (dat 39 boeken bevat), en het Nieuwe Testament (27 boeken)1.Mohammed stelde duidelijk dat hetgeen hij reciteerde als “Koran”, het Woord van God was, en niet het zijne. Het taalgebruik van de Koran wijst er op dat het God is die tot de mens spreekt. Het voornaamwoord “Wij” wordt vaak gebruikt, net als het woord “zeg (aan)” (d.w.z. : “Zeg aan hen, o Mohammed,…”), of : “deel hen mee dat…

history

Wonderbaarlijk behoud van de recitatieve stijl van de Koran  Wanneer de Heilige Koran voorgelezen of voorgedragen wordt, wordt gewoonlijk de term “Tajweed” gebruikt of benadrukt om een beschrijving te geven van de regels betreffende de juiste lezing of voordracht van de Heilige Koran. Moslims geloven dat niet alleen de Korantekst op wonderbaarlijke manier werd bewaard, maar ook de manier waarop Mohammed en zijn metgezellen deze reciteerden. De stijl van reciteren is vastgelegd onder de naam van de vertellers en voorlezers die deze van Mohammed hoorden, tot op heden. (Dus doorheen de hele islamitische wereld, en van generatie op generatie, tot op heden.).

history

Wonderbaarlijke taal van de Koran:

De heilige Koran werd in klassiek Arabisch geopenbaard. Islamitische geleerden zijn er van overtuigd dat de Arabische taal superieur is aan vele andere talen, door het groot aantal woorden en de uitgebreide Arabische grammatica. Dit zou er op wijzen dat de Arabische taal exacter kan zijn dan andere talen om het Woord van God te beschrijven. Bij voorbeeld : het Arabisch heeft 28 letters, waarvan sommige niet bestaan in andere talen, zoals “dhad”, een “zware” –d, en “tau”, een “zware” –t Het aantal afleidingen van elk basiswoord (of wortel) kan boven de 100 gaan; bijgevolg kan het totaal aantal woorden in het Arabisch meer dan zes miljoen bedragen. Dat is veel meer dan het aantal woorden in de meeste bekende talen in de wereld

history