Bezig met laden ...

Profetie

De universaliteit van
Islam (de boodschap)

Het universele van de door Mohammed overgebrachte “Boodschap”:

 


Moslims geloven dat Mohammed de zelfde Boodschap ontving als degene die aan Abraham, Mozes, Jezus en andere profeten werd gegeven, maar zijn zending was universeel. Aan hem werd de opdracht toevertrouwd om het geloof der mensen te verbeteren, hen tot oprecht geloof terug te brengen en hen in goede daden te onderwijzen.“En Wij hebben u slechts gezonden als een genade voor de werelden” De Koran, 21:107

Mohammed zond brieven naar de heersers en koningen van naburige landen en grootmachten zoals Perzië, Byzantium en Egypte, waarin hij hen opriep om de islam als de “Boodschap van God” te aanvaarden. Toen koning Heraclius van Byzantium Mohammeds brief ontving, nodigde hij Abu-Sufyan (een belangrijk leider en handelaar uit Mekka die daar toen toevallig zaken deed) om bij hem zijn opwachting te maken. Heraclius stelde Abu-Sufyan enige vragen, en vroeg hem oprecht te zijn.


Heraclius : Which social class of the society does Muhammad come from?
Abu-Sufyan : He comes from a noble family in Makkah.
Heraclius : Did he ever betray, break a promise or lie?
Abu-Sufyan : No.
Heraclius : How about his followers, are they increasing or decreasing? And have any of his followers quit because he was not pleased with Muhammad?
Abu-Sufyan : In fact, Muhammad’s followers admired him. They were increasing in number.
Heraclius : Then what does Muhammad teach his followers?
Abu-Sufyan : Belief in One God and social justice.

Heraclius thought for a while, then he said: "If what you told me is true, then Muhammad will be able to inherit my kingdom".

history

De islam, een universele godsdienst :

 

Op dit moment is de islam, na het christendom, de tweede grootste godsdienst in de wereld. Een uitgebreid demografsch onderzoek in meer dan 200 landen merkt dat er tegenwoordig 1,57 miljard moslims van alle leeftijden zijn in de wereld, wat overeenkomt met 23 % van een (in 2009 bij benadering) bevolking van 6,8 miljard (Pew Forum over Godsdienst en Openbaar Leven, 2009).Not all Muslims are Arabs:

 Niet alle moslims zijn Arabieren. De Arabische moslims maken minder dan één vierde uit van het totale aantal moslims in de wereld.

Er zijn ongeveer 2,1 miljard christenen in de wereld, zo’n 33 % van de wereldbevolking, en 1,1 miljard niet-gelovigen/ atheïsten (16 % van de wereldbevolking). Het jodendom heeft 0,22 % van de wereldbevolking (ongeveer 14 miljoen mensen).

history

VOETNOTEN


Uittreksel uit het verhaal van Maria, de Koran, hoofdstuk 19 (“Maria”), verzen 16-23:

En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een oostelijk gelegen plaats, en zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar, en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man. Zij zei : “ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij godvrezend zijt.” Hij antwoordde : “Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken.” Zij zei : “Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heef aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven ?” Hij zei : “Het moet zijn zoals uw Heer zegt, het ligt eenvoudig voor Mij, zodat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade van Onze kant : het is een besliste zaak.” En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord. En de weeën van de bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zei : “Ik was liever gestorven en in de vergetelheid geraakt, vooraleer dit moest gebeuren.!

Volgens het verhaal, zoals vermeld in de Heilige Koran, bracht Maria haar zoon naar haar eigen volk, die haar beschuldigden, maar de pasgeboren Jezus sprak op mirakuleuze wijze, en zei (hoofdstuk 19, “Maria”, verzen 30-35):

Hij zei : “Ik ben een dienaar van Allah. Hij heef mij het Boek gegeven, en mij tot een profeet gemaakt. Hij heef mij gezegend, waar ik mij ook moge bevinden, en Hij heef mij het gebed en het geven van aalmoezen opgelegd, zolang ik leef, en dat ik gehoorzaam zou zijn aan mijn moeder. Hij heef mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt. Vrede was met mij op de dag van mijn geboorte, en zal met mij zijn op de dag van mijn dood, evenals op de dag dat ik tot leven zal worden opgewekt.” Aldus was Jezus, de zoon van Maria. Dit is het Woord waaraan zij twijfelen. Het past Allah niet Zich een zoon te verwekken, Verheven zij Hij. Wanneer Hij tot iets beslist, zegt Hij slechts “Wees”, en het wordt….
history