Bezig met laden ...

Profetie

Eén God,
één boodschap

De profeten en boodschappers in de heilige Qur'an:

De islam erkent alle profeten en boodschappers die vòòr Mohammed door God werden gezonden, tot leiding van de mensheid. God zond hen om de mensen te behoeden voor dwalingen, om hen de juiste waarden te leren en hen op te voeden omtrent het doel van het leven. Zij bevestigden de boodschap van het “monotheïsme”, dat het geloof is in het bestaan en de enigheid van God. Hij (Allah) schiep alle wezens, en schonk hen Zijn genade. Hij alleen heeft alle kenmerken van volmaaktheid, en deelt zijn Heerlijkheid en Goddelijkheid niet met enig ander schepsel. Mohammed sprak. In de Koran wordt Adam 25 keer vermeld, Noah 43 keer, Abraham 69 keer, Mozes 136 keer, David 16 keer, Jezus 25 keer en Mohammed 4 keer

d die een huis heeft gebouwd, volledig en uitstekend, met slechts één ontbrekende steen. Wanneer men het huis ziet, bewondert men de schoonheid ervan, en zegt : “Hoe prachtig zal dit huis zijn wanneer de ontbrekende steen op zijn plaats wordt gezet !” Aldus ben ik deze steen, en ben ik de laatste der Profeten. ". (Verteld door Bukhari, 4.734, 4.735)
Voorwaar, Wij hebben boodschappers onder u uitgezonden, sommigen waarvan Wij u verteld hebben, anderen waarvan Wij u niet gesproken hebben ; en het was aan geen enkele boodschapper vergund enig teken (mirakel) te brengen, behalve met Gods goedkeuring. De Koran, 40:78 Zegt : wij geloven in Allah en in dat wat geopenbaard werd aan ons en aan Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob en de stammen, in wat Mozes en Jezus ontvingen, en in wat de Profeten van hun Heer ontvingen. Wij maken geen onderscheid tussen hen, en wij hebben ons aan Hem overgeleverd. De Koran, 2:136

history

Tora, Evangelie en Koran zijn de openbaringen van God aan de mensheid:

Mohammed ontving de Koran als een eeuwigdurend wonder dat de Woorden en Geboden van God aan de mensheid bevat en bewaart. De Koran spreekt voorgaande openbaringen niet tegen, maar toont en verbetert waar van de waarheid wordt afgeweken. In hoofdstuk 5, vers 44:

Wij openbaarden de Tora, waarin leiding en licht gevonden wordt, En wij brachten Jezus, zoon van Maria, er toe in hun voetsporen te treden, ter bevestiging van wat aan hem geopenbaard was, en we schonken hem het Evangelie, waarin leiding en licht gevonden wordt. De Koran, 5:47 En aan u (Mohammed) hebben Wij het Boek (de Heilige Koran) met de waarheid geopenbaard, ter bevestiging van enige voorafgaande Schrif en als behoeder ervan. De Koran, 5:48 Degenen onder de Profeten die door God begunstigd werden, de nakomelingen van Adam en degenen die Wij meebrachten in de ark van Noah, degenen uit het zaad van Abraham en Israël, en degenen die Wij leidden en uitkozen – toen de Openbaringen (van de Heer, de Weldadige) aan hen voorgedragen werden, vielen zij geknield neer, in verering en wenend. De Koran, 19:58
 
Prophet Muhammad Jesus Moses Abraham
Approx. Period 570 - 632 CE 1-33 CE around 1400 BC around 1700 BC
Approx. Age 63 33 120 175
history

Mohammed en Abraham

Abraham wordt beschouwd als de vader der profeten in de joodse, christelijke en islamitische godsdiensten, omdat de meeste gekende profeten afstammelingen van hem waren. Moslims geloven dat de profeet Mohammed van hem afstamt door zijn Abrahams zoon Ismaël, die ook de vader van vele Arabische stammen was. Anderzijds stammen het volk van Israël en vele profeten, zoals Jacob, Jozef, Mozes, David en Salomon af van zijn tweede zoon, Isaak. Abraham wijdde zijn leven aan en werkte hard aan het onderwijs in monotheïsme. De Heilige Koran vermeldt Abraham geregeld, en toont aan dat, nadat hij moeite deed naar waarheid te zoeken en de enigheid van God erkende (“de Enige Godheid”), Abraham daardoor in de praktijk zijn oprechtheid, eerlijkheid, dankbaarheid en gehoorzaamheid aan God bewees. Hij stelde een van de grootste en gedenkwaardigste voorbeelden in de geschiedenis van volledige overgave aan de Ene God, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

“En wie is een betere gelovige dan hij die zich aan Allah onderwerpt, het goede doet en de godsdienst van Abraham de Oprechte volgt ? Allah nam Abraham [daarom] als vriend.” De Koran 4:125

Hij was een waarheidsgetrouw man die getuigde van een voorbeeldige gehoorzaamheid aan God, en om die reden, aldus de Heilige Koran, koos God Abraham als vriend en als een van de besten in de Wereld, en als een der rechtvaardigen in het Hiernamaals (hoofdstuk 4, vers 125 en hoofdstuk 2, vers 130). De Heer bracht Abraham tot de ware godsdienst en maakte van hem een “imam” ,d.w.z. “leider” van mensen (hoofdstuk 2, vers 124) en beschreef hem als een “volk” (hoofdstuk 16, vers 120) Abraham wordt door de moslims geëerd als de man die hen de benaming “moslim” gaf (d.w.z. zij die geloven in Eén God en zich aan Hem onderwerpen – hoofdstuk 22, vers 78)

“Abraham was jood noch christen ; hij was een “Musliman Hanifan”, een rechtschapen man die zichzelf had overgegeven en oprecht overgeleverd aan Allah (God), en hij behoorde niet tot de afgodendienaars” De Koran, 3:67

voetnoot : De oorspronkelijke vorm van de naam “Abraham” was ‘Abram’ of ‘Avram’, en wordt in het Arabisch als “Ibrahim” geschreven en uitgesproken . De rooms-katholieke kerk noemt Abraham “onze vader in het geloof”. De oostersorthodoxe kerk gedenkt hem als “de rechtvaardige voorvader Abraham”.

voetnoot : De oorspronkelijke vorm van de naam “Abraham” was ‘Abram’ of ‘Avram’, en wordt in het Arabisch als “Ibrahim” geschreven en uitgesproken . De rooms-katholieke kerk noemt Abraham “onze vader in het geloof”. De oostersorthodoxe kerk gedenkt hem als “de rechtvaardige voorvader Abraham”.

history

Abraham en Ishmael's smeekbede  

“Onze Heer ! Maak ons [Abraham en Ismaël] onderdanig aan U, en uit onze lendenen een volk dat onderdanig is aan U, en toon ons de juiste manier van aanbidding, en wees ons vergevingsgezind. Gij zijt de Vergevingsgezindste, de Genadigste” De Koran, 2:128

Elk jaar volbrengen meer dan drie miljoen moslims de “Hajj” (bedevaart) naar de Moskee van het Heiligdom in Mekka (S.A.). De bedevaart is de vijfde zuil van de islam, die men eens in zijn / haar leven moet hebben volbracht – tenminste, wie daartoe de middelen en de gezondheid bezit. 


Mohammed toonde de mensen hoe de Hajj moest worden volbracht, hetgeen vooral “abrahamische” rituelen omvat. Hij wandelde rondom de Kaaba, het vierkante gebouw dat door Abraham als het Huis v

an God werd ingesteld. De ommegang wordt zeven maal herhaald in tegenwijzerzin, als een daad van onderwerping aan God, hetgeen harmonieert met de beweging der planeten, en zelfs van de elektronen

 

history

Vervolgens wandelde Mohammed tussen de Safa- en Marwaheuvels, de zelfde plaats waar Hagar duizenden jaren geleden wandelde, op zoek naar water nadat haar echtgenoot Abraham haar daar achterliet met hun zoon Ismaël. Abraham vroeg haar daar te blijven, als een daad van gehoorzaamheid en onderwerping aan de wil van God, Die wou dat deze plek een heiligdom en een plaats voor eredienst werd.The distance between these two hills is approximately 395m. This Hajj rite is called "Sa’ee" i.e. a brisk walk between Safa and Marwa hills that resembles the walk of Hagar in the same place.

 

De afstand tussen deze heuvels bedraagt ongeveer 395 meter. Deze Hajj-rite wordt “Sa’ee” genoemd, d.w.z. een kwieke wandeling tussen Safa en Marwa, bestaande uit zeven ronden (een totale afstand van 2,76 kilometer),Sa’ee consists of 7 laps (with a total distance of 2.76 Km) starting from Safa and fnishing at Marwa.

te beginnen vanaf Safa en eindigend bij Marwa. “Sa’ee” lijkt op de alledaagse beweging, activiteit, handelingen, reizen, moeite en daden die iemand stelt tijdens zijn of haar leven. Deze handelingen en daden moeten een nuttig en waardevol doel dienen.

Naast het volbrengen van andere Hajj-rituelen ging Mohammed eveneens naar een plek die tegenwoordig bekend staat als “Jamarat”, in de stad Mina (op 8 kilometer ten oosten van Mekka). Daar gooide hij stenen naar gelijkenis van Abraham, toen deze de Satan stenigde, die – in de gedaante van een oude man – hem ervan probeerde te weerhouden zijn zoon aan God ten offer te brengen. Abraham stenigde hem verscheidene keren. Wanneer moslims het zelfde doen, dagen zij eigenlijk de Duivel uit én de eigen innerlijke slechte verlangens

history

 

Aangezien God het leven van Abrahams zoon spaarde door een ram in zijn plaats te brengen, leerde Mohammed aan de moslims een offer aan God te brengen door een schaap of geit te slachten, als symbool van het offer van Abraham, en om het vlees ervan onder de armen te verdelen..

 

Mohammed leerde de moslims een smeekbede tot Abraham en diens gezin te wijden in elk gebed van het vijf-maal-daags-gebed. Het moet ook opgemerkt worden dat Mohammed een van zijn kinderen “Abraham”/”Ibrahim” noemde, die stierf in de kindertijd
 
Zeg (O Mohammed) : Wat mij betref, mijn Heer heef mij op het rechte pad geleid, in een goed geloof, de godsdienst van Abraham de Oprechte, en hij behoorde niet tot de afgodendienaren” De Koran, 6:161
 
Men gelooft algemeen dat Abraham begraven werd in Hebron, Palestina. Joden, christenen en moslims beschouwen dit als een gewijde plaats. Het complexe gebouw bevat het gedenkteken voor Abraham, de “Al-Masjid Al-Ibrahimi” (Abrahams moskee). Niet-moslims noemen deze ook wel de “Tombe der Patriarchen.”
 
De noordelijke kamer van het gebouw bevat de gedenktekens voor Jacob en Lea. Men gelooft algemeen dat de overblijfselen van Abraham, Isaak, Jacob, Sara, Rebecca en Lea weggesloten werden in de ondergrondse ruimtes van het gebouw.
 
 
history

Mohammed en Mozes  

Mohammed prees de profeet Mozes zeer sterk, en gaf te verstaan dat hij Mozes op de Dag van Wederopstanding terzijde van Allahs Troon zou zien staan. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Bij een andere gelegenheid waarop Mohammed naar Medina kwam, en merkte dat de joden vastten op de dag “Ashura” (toen God de kinderen van Israël redde van de Egyptische farao), vroeg hij de moslims om op deze dag vrijwillig te vasten, als een uiting van dank aan God (de dag “Ashura” valt op de tiende van de eerste maanmaand)

 

Ongeveer één derde van de Heilige Koran vermeldt Mozes en de voorvallen en wedervaren die de kinderen van Israël meemaakten. Daarenboven vermeldt de Heilige Koran enkele van de profeten die naar de kinderen van Israël werden gezonden, zoals David en Salomon.

De Heilige Koran wijst er op dat God tot Mozes sprak, en beschrijft Mozes als een van de vijf boodschappers en profeten die een ernstige zending hadden (“Ulu Al Azm”), en God sloot met hen een plechtig verbond (hoofdstuk 33, vers 8). Deze vijf boodschappers zijn Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed – vrede zij met hen allen.

Mozes stierf dicht bij de berg Nebo, die neerkijkt op de Dode Zee en het land Palestina. Op deze heuvel werd een gedenkteken gebouwd, dat een belangrijke toeristische trekpleister werd in Jordanië.

history

Mohammad en Jezus :  

Volgens authentieke overleveringen zei Mohammed:


"Van alle mensen sta ik het dichtst bij de Zoon van Maria, en alle profeten zijn broeders uit de zelfde vader, en tussen hem [Jezus] en mij is er geen andere profeet geweest.” (Bukhaari, 3285)

De Heilige Koran beschrijft Jezus als het Woord van God en zijn blijde boodschap die aan Maria werd overgebracht. Zijn naam is “Jezus de Messias, zoon van Maria” God steunde hem met de Heilige Geest (“Rouh Al Qudus”) en zond hem als boodschapper naar de kinderen van Israël, om hen naar de juiste weg te leiden, en om God, zijn Heer, te aanbidden als hùn Heer en Die van alle wezens. (hoofdstuk 2, vers 87 – hoofdstuk 3, verzen 45-49 - hoofdstuk 4, vers 171).

 

Nazareth is een historische plaats in Neder-Galilea, Palestina. In het Evangelie vermeld als de thuisplaats van Maria, wordt het nauw verbonden met de kindertijd van Jezus Christus. Volgens de rooms-katholieke traditie vond “Maria-Boodschap” plaats op de plek van de Kerk der Aankondiging in Nazareth

 

Daarnaast beschrijft de Heilige Koran Jezus als voorbeeldig (gedenkenswaardig en vooraanstaand) en deze wereld en de Volgende, en als een van de rechtvaardigen en hen die tot God gebracht worden. De Heilige Koran wijst er op dat God aan Jezus de Schrift en wijsheid gaf, de Tora en het Evangelie. God steunde hem met mirakels zoals het genezen van blinden en melaatsen, en het tot leven wekken van de doden, door Zijn Wil en Goedkeuring (verheven zij Allah).

De moslims geloven dat Jezus zal terugkeren. Mohammed gaf te kennen dat de Dag der Wederopstanding niet zal plaats hebben voordat Jezus uit de hemel neerdaalt. Hij zal terugkeren vòòr het einde van alle leven op aarde om Gods Wet te vestigen. Hij zal de valse Messias bevechten, het kwade doden en allen die in God geloven (Verheven zij Allah) verenigen. Hij zal een rechtvaardig heerser zijn en vrede aan de hele wereld brengen. Er wordt verwacht van de moslims dat zij Jezus mee zullen steunen wanneer hij terugkeert

 

history