Laster ...

prophecy

Én Gud,
ett budskap

Guds profeter og sendebud i den hellige Koranen:

Islam anerkjenner alle profeter og sendebud før Muhammed som Gud har sendt til veiledelse for menneskeheten. Alle profetene forkynte ett og samme budskap; «monoteismen», som er troen på Guds eksistens og unikhet. Gud sendte dem for å lære folket om meningen med livet, verne dem mot villfarelse, og disiplinere dem i etikk og moral. Koranen nevner tjuefem profeter og sendebud ved navn, og forteller historien til noen av dem. For eksempel er Adam nevnt tjuefem ganger, Noah førtitre ganger, Abraham sekstini ganger, Moses 136 ganger, og Jesus tjuefem ganger.

Muhammed sa: "Likheten mellom meg og de profetene som kom før meg, er som en mann som har bygd et komplett og fantastisk hus, men det mangler en siste brikke. Når folk kommer for å se huset vil de beundre det og si: Hvor fantastisk dette huset ville vært hvis den siste brikken var blitt satt på plass. Jeg er den brikken, og jeg er den siste av profetene. " (Bukhari 4.734, 4.735)


" Vi sendte sendebud før deg. Noen har Vi fortalt deg om, andre har Vi ikke omtalt for deg. Intet sendebud får komme med et tegn uten Guds bifall. Når så Guds beslutning inntreffer, vil det bli dømt med rettferd. Da taper de som fremmet falskhet og løgn." Koranen, 40:78 Si: " Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss til Ham i tjeneste." Koranen, 2:136

history

Torah, Evangeliet og Koranen er Guds åpenbaringer til menneskeheten: 

Troen på Guds åpenbarte skrifter før Koranen er en essensiell søyle i den islamske tro. Muslimer tror på at Koranen ikke motsier de tidligere åpenbaringene, men at Koranen fremhever og korrigerer de avvikelsene fra sannheten som har oppstått gjennom historien.

Vi har åpenbart loven, med ledelse og lys, Koranen, 5:44 Vi har åpenbart for deg skrifen med sannheten, for å stadfeste skrifen som tidligere forelå, og til bekrefelse. Koranen, 5:46 Vi har åpenbart for deg skrifen med sannheten, for å stadfeste skrifen som tidligere forelå, og til bekrefelse. Koranen, 5:48 Disse er det som Gud har vist nåde blant profetene av Adams slekt, av dem som Vi lot seile med Noa, av Abrahams og Israels barn, av dem Vi har ledet og utvalgt. Når den Barmhjertiges ord ble forkynt for dem, falt de ned i tilbedelse under tårer. Koranen, 19:58
 
Prophet Muhammad Jesus Moses Abraham
Approx. Period 570 - 632 CE 1-33 CE around 1400 BC around 1700 BC
Approx. Age 63 33 120 175
history

Muhammed og Abraham :  

Abraham betraktes som forfaderen til profetene i jødedommen, kristendommen og islam, fordi de fleste kjente profetene var etterkommere av ham. Ifølge islam er profeten Muhammed etterkommer fra den eldste sønnen hans, Ismael, som også var forfader til mange arabiske stammer. På den andre siden er mange profeter fra det israelske folket etterkommere av Abrahams nest eldste sønn Isak; som f.eks. Jakob, Josef, Aron og Moses, fred være med dem alle. Abraham gjorde livet sitt til en kamp for å lære folk om monoteismen. Koranen forteller hvordan Abraham søkte for å fnne sannheten, og til slutt erkjente Guds Enhet. Han demonstrerte sin oppriktighet, ærlighet, takknemlighet og adlydelse til Gud. Fra livet hans lærer vi et minneverdig eksempel fra historien om en altomfattende overgivelse til Gud, selv i de mest håpløse situasjoner.

Hvem er bedre faren når det gjelder religion enn den som innordner seg under Gud, handler vel og følger Abrahams, Gud søkerens lære? Gud tok Abraham til venn! Koranen, 4:125

Abraham var en sannhetens mann, som var et eksemplarisk eksempel på det å adlyde Gud. Koranen viser til at Gud valgte ham som venn, og en av eliten blant profetene og de rettroende i livet Heretter. Gud veiledet ham til den rette religion, og gjorde ham til imam; en veileder for folket. Han blir også beskrevet som en nasjon. Koranen, 16:120 Abraham er æret av muslimene til å være den som gav dem tittelen «muslim» (dvs. en som tror og overgir seg til Gud. Koranen, 22:78

Abraham var verken jøde eller kristen, men han var en Gud-søker, en Gud-hengiven. Han hørte ikke til avgudsdyrkerne." Koranen, 3:67
 
Notat: Opprinnelig var navnet «Abraham», Abram -eller Avram, og er skrevet og uttalt som «Ibrahim» på arabisk. Den romersk katolske kirke kaller Abraham «vår far i troen». Den øst ortodokse kirke minnes ham som «de rettroendes forfader Abraham”

Det er allment trodd at den første bygning reist for tilbedelse til den Ene Gud, var da Adam nedkom til jorden. Ifølge islam var det profeten Abraham sammen med sønnen sin Ismael som gjenoppreiste bygningen. Den er kubeformet, og kalles for «Ka’bah» Den er lokalisert i Mekka i dalen Bacca (Saudi Arabia). Gud påla Abraham og sønnen hans en plikt til å gjøre Ka’bah et sted for tilbedelse og renhet. Stedet skulle være hellig, og et sted for fred og trygghet. Etter å ha fullført oppgaven, bøyde Abraham og Ismael seg ned med pannen på bakken og ba

history

Abraham og Ismaels bønn:  

" Herre, gjør oss til Dine hengivne tjenere og våre etterkommere til et folk av hengivne tjenere. Vis oss vårt tilbedelsesritual, og vend Deg i nåde mot oss. Du er den Tilgivende, den Nåderike." Koranen, 2:128

EHvert år kommer over tre millioner mennesker på pilegrimsferd (hajj) til den hellige moskeen i Mekka, Saudi-Arabia. Hajj er den femte søylen i islam, og skal gjennomføres minst en gang i livet hvis man har økonomiske midler og helse til det.

Muhammed lærte følgesvennene hvordan man skal utføre hajj, som i hovedsak består av ritualer fra profeten Abraham. Han gikk rundt Kaba, den kubikkformede bygningen som Abraham bygde til Guds Hus. Sirkuleringen utføres syv ganger mot klokken som et symbol på overgivelse til Gud. Gangen mot klokken er i harmoni med planetenes rotering, og elektronenes bevegelser.

 

Etter sirkuleringen gikk Muhammed og ba bak Abrahams ståplass. I dag er denne ståplassen markert inne i et lite monument som har Abrahams fotavtrykk på en steinplate. Muslimene kaller dette for "maqam Ibrahim" 

 

history

Deretter vandret Muhammed mellom bergene Safa og Marwa. Det er den samme strekningen som Hagar utførte for tusener av år siden da hun løp mellom bergene for å fnne vann etter at mannen hennes, Abraham hadde latt henne og sønnen Ismael være igjen der. Abraham hadde bedt henne være der etter Guds befaling, fordi denne plassen skulle bli en hellig grunn og sted for tilbedelse. Avstanden mellom disse to bergene er ca 395 m. og ritualet kalles sa’i. Det er en rask vandring mellom Safa og Marwa utført totalt syv ganger med oppstart fra Safa. Man har da tilbakelagt seg 2.76 km når det avsluttes ved Marwa.

Gud sparte livet til Abrahams sønn i bytte mot et får. Muhammed lærte muslimene å ofre til Gud i form av et får eller en geit som et symbol på Abrahams offer. Kjøttet deles ut blant de fattige og trengende

 

Sa’i symboliserer våre dagligdagse aktiviteter, bevegelser, handlinger, reiser og streben som en person gjør i løpet av sin livssyklus. Disse handlinger og gjerninger bør utføres med tanke på et nyttig utkomme, og de må være i harmoni med Guds påbud. Som en del av læren hvordan hajj ritualene skulle utføres, dro Muhammed til en plass som blir kaldt for «Jamarat». Det er ved et sted som heter Mina, og ligger 8 km øst utenfor Mekka. Der kastet han småstein på et sted, som en symbolsk handling på å etterligne Abraham da han kastet stein på Satan som prøvde å få Abraham til å ikke følge Guds ordre om å ofre sønnen sin. Abraham steinet Satan flere ganger. Når muslimene utfører samme handling er det også for å utfordre Satan, og for å motstå sine egne indre lyster

 

history

Gud sparte livet til Abrahams sønn i bytte mot et får. Muhammed lærte muslimene å ofre til Gud i form av et får eller en geit som et symbol på Abrahams offer. Kjøttet deles ut blant de fattige og trengende.“Say (O Muhammad): My Lord has guided me to a straight path, a correct (right) religion, the way and community of Abraham, the upright way inclining towards the truth and he was not an idolater (he didn’t

Muhammed lærte muslimene at i hver og en av de daglige bønnene inkluderes en setning om at Gud må velsigne Abraham og familien hans. Det er også verdt å nevne at Muhammed ga en av sønnene sine, som døde i tidlig barndom, navnet Abraham.
“Min Herre har ledet meg til rett vei, en tro som varer, til Abrahams, Gud søkerens lære. Han var ingen avgudsdyrker!” Koranen, 6:161

 
Det antas at Abraham ble begravd i Hebron, Palestina. Stedet betraktes som hellig for jøder, kristne og muslimer. Bygningen som inneholder Abrahams kenotaf, kalles for al Masjid al Ibrahimi (Abrahams moské) Av ikke-muslimer blir det kalt for "Patriarkens grav”
 
Bygningen er hovedsakelig en stor rektangulær moské med to kvadratiske minareter. Den inneholder flere kammere og en serie underjordiske grotter. Det sentrale rommet i bygningen inneholder Abrahams og Sarahs kenotafer. I det sørlige rommet (Ohel Yitzhak på hebraisk) ligger Isaks og Rebekkas kenotafer. Bygningens nordlige rom er kenotafene til Jakob og Leah. Det er allment trodd at levningene av Abraham, Isak, Jakob, Sarah, Rebekka og Leah, fred være med dem, er begravd i en av de underjordiske kammersene under bygningen
 
 
Notat: Muslimer pynter ikke gravene og graven bør ikke være høyere enn bakkenivå.
history

 

MUHAMMAD AND MOSES

Muhammed æret profeten Moses veldig høyt, og vitnet om at på Oppstandelsens Dag skal Moses stå og holde i Guds Trone. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Et annet tilfelle var da Muhammed ankom Medina første gang, og så at jødene hadde fest på Ashura dagen (dagen da Gud reddet det israelske folket fra farao i Egypt). Han oppfordret muslimene til å utføre en frivillig faste denne dagen, ettersom Moses også hadde fastet da som et uttrykk for takknemlighet til Gud. Ashura påfaller den tiende dagen i den luneriske kalenderens første måned.

 

Omtrent en tredjedel av Koranen omhandler Moses og Israel folkets erfaringer og prøvelser. I tillegg nevner Koranen noen av de profetene som ble sendt til Israels folk, som Aron, Sakarias og Johannes, fred være med dem.

Koranen forteller at Gud talte til Moses, og beskriver han som en av de fem profeter og sendebud med særegne oppdrag, og som hadde en pakt med Gud. Disse fem er Noa, Abraham, Moses, Jesus og Muhammed, fred være med dem alle. (Se Koranen, 33:7)

Moses døde ved, eller i nærheten, av Nebo berget som vender mot Dødehavet og Palestina. Et minnesmonument er satt på berget og blitt en viktig turistattraksjon i Jordan.

history

Muhammed og Jesus :  

Ifølge autentiske kilder, sa Muhammed :  


"Jeg er den som står nærmest Marias sønn. Alle profeter er brødre, og det har ikke kommet noen profet mellom meg og han (dvs. Jesus)”

Koranen beskriver Jesus som Guds Ord, og som det glade nyhet gitt til Maria. Navnet hans er Messias Jesus, Marias sønn”.

 

Gud ga han støtte med den Hellige Ånd (erkeengelen Gabriel), og sendte han som et sendebud til det israelske folket for å veilede dem til den rette veien og tilbe Gud, hans Herre og deres Herre, og Herren over all skapelse. (Se Koranen, 2:87, 3:45-49, 4:171).

 

 

Nazareth er et historisk sted som ligger i Galilea i Palestina. I evangeliet nevnes dette som Marias hjemsted, og er nært forbundet med Jesus Kristus barndom. Ifølge romersk-katolsk tradisjon, skjedde bebudelsen her ved bebudelseskirken i Nazareth.

 

Koranen viser også til at Gud ga Jesus Skriften og visdom, evangeliet og kunnskapen om Toraen. I tillegg ble han gitt mirakler som støtte i misjonen sin. Med det ble spedalske frisk, blinde kunne se igjen, og med Guds vilje tillot han å føre døde tilbake til livet.

 

The Quran indicates that God taught Jesus the Scripture and wisdom, and the Torah and the Gospel. Allah supported him with miracles of healing the blind, and the leper, and raising the dead by His leave and Will.

 Muslims believe that Jesus will return. Prophet Muhammad indicated that the Day of Resurrection will not take place until Jesus descends from the heavens. He will return before the end of the world in order to bring people to monotheism and establish the Law of God on the earth. He will fght the false Messiah, and unite all believers in one God. He will be a just ruler and he will bring peace to the whole world. Muslims are required to be amongst the supporters and followers of Jesus upon his return.

 

history