Laster ...

Menneskerettigheter

Frihet og
likhetstrekk for menneskeheten.

FREEDOM, JUSTICE & PROTECTION

“Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.”Koranen , 49:13

«Ingen tvang» er en grunnleggende regel i islam:  

Muhammed proklamerte seg som Guds Sendebud. Han tok imot et guddommelig budskap, og kjempet for å formidle det til alle mennesker. Men ingen ble tvunget til å akseptere det. Han resiterte Koranen som bekreftet alle menneskers tros- og valgfrihet.


"Om Herren hadde bestemt det slik, ville alle som én på jorden vært troende. Vil da du tvinge menneskene, så de blir troende?" Koranen, 10:99 "Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra villfarelse. Den som avviser avguder og tror på Gud, han har grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter. Gud hører og vet." Koranen, 2:256

 

history
Moral og likeverd uansettrase:

 

I islam er alle mennesker likeverdige. Gudsfrykt og moralsk utmerkelse er kriterier som avgjør individets status hos Gud. Muhammed formulerte det på følgende vis:


”Deres Herre er èn. Alle mennesker kommer fra Adam, og Adam skaptes ut ifra leire. En araber er ikke bedre enn en ikke-araber, og en ikke-araber er ikke bedre enn en araber, med unntak den som er mest gudfryktig og hengitt til gode gjerninger."1 (Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

history

Muhammed oppmuntret til frigivelse av slaver og
innførte regler for å eliminere slaveriet
  

Slaveri eksisterte lenge før Muhammeds tid. Det var faktisk ett av de mange sosiale systemene rundt omkring i verden. Slaver ble betraktet som eiendeler som kunne arves, og hadde ingen menneskeverd. Med islam ble slaveriet gradvis avviklet. Menneskerettigheter Men.

 

Botgjørelse etter å ha brutt noen av islams regler kunne bestå i å frigi en slave, eller kjøpe en slave fra en annen for å gi han, eller hun, friheten. Å straffe en slave uten gyldig grunn, medførte også frigivelse som botgjørelse for en slik synd.2 Slik fortsatte det til slaveriet var helt avskaffet. Muhammed oppmuntret troende til å frigi slaver for Guds skyld. Det fortelles at Muhammed ved ett tilfelle så en person som het Abu Masud al Badri slå og piske slaven sin. Muhammed sa strengt til han:

 

" Du skal vite at Gud har større rett og makt over deg enn den rett og makt du har over denne slaven." Abu Masud roet seg og sa unnskyldende: "Jeg skal sette han fri for Guds skyld." Muhammed sa da: " Om du ikke hadde gjort det, skulle Helvetesilden rørt ved ansiktet ditt ". 3(Sahih Muslim, 5/91, 1659)

history
Menneskenes trygghet og sikkerhet:  

Addressing More Than 100,000 People, Muhammad Said In His Last Sermon:


"Å godtfolk! De troende er brødre for hverandre! Ingen kan ta fortjeneste på en annen eiendom uten at den andre samtykker. Har jeg formidlet budskapet? Gud, min Herre, vær mitt vitne!"Gå aldri tilbake med å angripe hverandre bak ryggen. Sannelig har jeg etterlatt meg dere to ting, som hvis dere holder fast ved ikke kommer til å bli villfarne etter min tid; det er Guds Skrift, og mitt eksempel. Har jeg formidlet budskapet? Gud, min Herre, vær mitt vitne! (Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)

history

Alle mennesker er like for loven

Muhammed understrekte at alle mennesker måtte respektere loven, og forbrytere skulle straffes uansett sosial status. Hvis loven ble utvist rettferdig kom alle mennesker til å nyte rettferd og sikkerhet.

 

For eksempel er tyveri og ran et angrep mot menneskers eiendom. Tyver må straffes uansett etnisitet eller sosial tilhørighet. Muhammed påpekte at ingen, ikke en gang hans egne slektninger, stod over loven. Han fastslo at selv om hans elskede datter Fatima stjal fra noens eiendom, skulle hun få sin rettmessige straff..4

history

Å dømme rettferdig; historien om To’mah og en jødisk mann:

På profetens tid var det en araber som het To’mah. Han stjal et metallskjold som tilhørte en rustning, og gjemte det i hjemmet til en jødisk venn. Jøden ble anklaget for tyveriet, men nektet og skyldte på To’mah.

 

Tyven var ikke en kjent mann i samfunnet, men mange arabiske muslimer sympatiserte med To’mah og forsøkte å påvirke Muhammeds dømmekraft, og vendte saken imot den jødiske mannen. Islamsk rettferd seiret, og To’mah viste seg å være den skyldige. I denne sammenheng åpenbartes et vers fra Koranen som påbød rettferdighet:


“Vi har åpenbart for deg skrifen med sannheten, så du kan dømme mellom folk ved det Gud har vist deg. Vær ingen forkjemper for svikefulle.” Koranen, 4:105

history

Kvinners rettigheter

I sin avskjedstale bekreftet Muhammed beskyttelse av kvinner og deres rettigheter. Han sa


“Å godtfolk! Det er sant at menn har visse rettigheter i forhold til kvinner, men de har også rettigheter i forhold til menn. Kom i hu at dere har tatt dem til hustruer ene og alene ved Guds beskyttelse og med Hans tillatelse. Kvinner skal behandles vel, og vær gode mot dem. De er deres partnere og medhjelpere."(Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

history

Beskyttelse av de foreldreløses rettigheter:  

Muhammad Conveyed God’s Commandments In Relation To Orphans. The Quran Commands Muslims To Protect Orphan’s Rights And To Treat Them With Kindness And Justice


"Indeed, Those Who Consume The Wealth (Property) Of The Orphans Unjustly Are Only Consuming Fire Into Their Bellies. For They Shall Roast In Blaze (Burn In Hellfire)." The Quran, 4:10

Muhammed sa, mens han holdt opp peke- og langfngeren sammen:

“I And The Person Who Looks After An Orphan Will Be In Paradise Like This, Putting His Index And Middle Fingers Together." (Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

history
Gi tilbake det som tilhører andre:

  

En gang Muhammed ledet en begravelsesbønn for en person, spurte han følgesvennene sine: "Har denne mannen lånt penger av noen eller blandet noe av andre sine eiendeler sammen med sine egne?" De andre svarte "Ja", og Muhammed ba dem da først gi tilbake det som andre hadde krav på, så skulle han be for personen:


“Gud påbyr at dere leverer tilbake betrodd gods til eiermannen, og at dere dømmer rettferdig når dere sitter til doms. Utmerket er det som Gud formaner dere til. Gud hører, ser.” Koranen, 4:58

history
Gi tilbake det som tilhører andre: 

Når noen dør sier islam at hans eller hennes nærmeste slektninger har rett til deler av arven. Islam tillater ikke at mer enn en tredjedel testamenteres til veldedighet eller donasjoner. Dette for å sikre at arvinger får sin rett, og sikre en rettferdig fordeling av arven mellom dem

Muhammed besøkte en av følgesvennene sine som akkurat hadde blitt frisk etter en sykdom. Mannen sa at han hadde en stor formue, og bare en datter til arving. Han spurte Muhammed om han kunne testamentere bort to tredjedeler til veldedighet. Muhammed sa «Nei». Mannen spurte om han kunne gi halvparten. Muhammed sa igjen «Nei». Mannen foreslo igjen da om han kunne gi bort en tredjedel. Muhammed sa da at en tredjedel er nok. Å etterlate arvinger velberget er bedre enn å etterlate dem fattige og i nød

 

 

history
Ingen renter i islam

 

Muhammed sa: "Gud har forbudt renter for dere. Derfor skal all renteskyld ettergis. Deres formue er deres å beholde, men dere skal verken tilføye eller lide urett. Gud har bestemt at det ikke skal være renter."


“De som lever av renteutbytting, skal på oppstandelsens dag stå frem lik en som Satan har slått med sin berøring. Dette fordi de hevder: «Handel er som utbytting.» Men Gud tillater handel og forbyr utbytting! Den som får en påminnelse fra sin Herre og så slutter, la ham beholde det som vedrører fortiden, og hans sak beror hos Gud. Men de som faller tilbake, de er Ildens folk, og der skal de være og bli.” Koranen, 2:275

history

Mord og blodsutgytelse på grunn av ære er forbudt!: 

Muhammed avskaffet blodhevn og slektsfeider. I sin siste preken forklarte han:


“Den førislamske skikken med blodhevn er herved forbudt, og jeg tilgir de som myrdet søskenbarnet mitt Rabiah.”(Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)

history

 

DELIBERATE MURDER AND KILLING BY MISTAKE:

Den som begår overlagt drap må stilles til ansvar, og morderen dømt. Den som dreper noen ved et uhell skal i stedet kompensere med å betale den avdødes familie økonomisk. På Muhammeds tid ble denne kompensasjonen satt til ett hundre kameler. Muhammed sa til folket sitt at den som krever mer enn det levde fortsatt i førislamsk tid.

history

Bekjemp kun de som kjemper imot deg:  

Muhammed lærte følgesvennene sine å være bestemt angående fender; og vise verken svakhet eller aggressivitet. Det var uunngåelig at ikke han også ble innblandet i kamper. Men han formulerte regler og etiske retningslinjer på hvordan man skulle forholde seg til fender og håndtering av krigsfanger

Han lærte muslimer at de ikke skulle angripe sivile, barn, kvinner og eldre. De skulle heller ikke ødelegge avlinger eller skade trær.DO NOT KILL

Sivile, barn, kvinner og eldre

 IKKE ØDELEGG

Miljøet, eller hugg ned trær

 Han påminte dem stadig at væpnede kamper skulle alltid ha en skjellig grunn, og at Gud misliker den som overskrider grensene. Koranen fastholder denne grunnleggende regel for å bekjempe fender og angripere. Der står det: 
"Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldige i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive. " Koranen, 2:190

history

MMuhammed sa at selvmord er en stor synd:

Han sa: «Den som dreper seg selv med en metallbit kommer på Dommedag til å oppstå med denne metallbiten i hånden og drepe seg selv med den om og om igjen i Helvetesilden. Likeså den som tar sitt eget liv med gift kommer til å gjenoppstå med samme gift i glasset og svelge det i all evighet i Helvetesilden. 6

history

Menneskeliv er hellig og ukrenkelig

Gud er skaper over all liv, Den eneste som har makt over det, og derfor tilhører all liv til Ham. I forbindelse med historiens første mord, da Adams sønn Kain drepte broren sin Abel, statuerer Gud i Koranen:


“Derfor har vi pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten. Den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten. Våre sendebud kom til dem med klar beskjed, men etter dette har mange av dem vist lettsindighet.” Koranen , 5:3

history

Muhammed fordømte vold  

Muhammed tok aldri til vold for å formidle Guds budskap, eller for å innføre Guds religion. Han opprettet en islamsk stat i Medina, men han brukte aldri den lille gruppen muslimer som var igjen i Mekka til å skape uroligheter eller mordhevn på fendene sine der. Faktumet var at han ba følgesvennene sine om å respektere den sosiale ordningen som rådet i det samfunnet de levde i


Muhammed lærte de troende at når mildhet eller vennlighet ble anvendt, ville det beste resultat komme ut av det. Han lærte også at aggressivitet og uforskammethet i oppførsel ville besudle alle affærer

history