Laster ...

Miraklene

Koranen er
et evig mirakel.

"Denne Koran er ikke oppdiktet utenom Gud, men er en stadfestelse av det som forelå før den, og en forklaring av skrifen, herom hersker ingen tvil, fra all verdens Herre." Koranen, 10:37 Mirakele

Koranen , Guds mirakel til Mohammed

Profetenes oppgave har vært å formidle Guds budskap og invitere mennesker til troen. I følge mange lærde hadde Mohammed et vanskeligere oppdrag enn profetene før sin tid. Guds mirakel til ham var Koranen resitert på arabisk. Til tross for at han møtte sterk motstand fra sitt eget arabisk talende folk formidlet han islam til nasjoner og samfunn utenfor den arabiske halvøya, til folk med ulikt språk, kultur og religion..


Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den stammet fra en annen enn Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i den!" Koranen, 4:82

history

Hvorfor betraktes Koranen som et evig mirakel?  

Intet menneske har forfattet Koranen. Boken er Guds ord og Hans evige budskap til menneskeheten. Skriften er ikke omformulert av Hans sendebud eller noen andre.

Mirakler utført av profetene ble opplevd av mennesker som levde i deres samtid. Koranen er det evige mirakelet som kan røres, ses, leses og formidles i generasjoner for all ettertid.

" Si: Om mennesker og djinner slo seg sammen for å legge frem noe tilsvarende denne Koran, kunne de aldri lage dens like, selv om de hjalp hverandre." Koranen, 17:88

history

Koranens tekst er godt bevart:  

Koranen som vi har i hende i dag er identisk med den som ble åpenbart for profeten Mohammed for mer enn 1400 år siden. Til å begynne med ble den memorert ord for ord av muslimene. Kort etter Mohammeds bortgang ble Koranen samlet til et volum under Abu Bakr as-Siddiqs tid, som var den første kalif (leder). Flere kopier ble distribuert til de islamske områdene under kalif Uthman bin Affans tid, 13 år etter profeten Mohammeds død.

Det er et fenomen at Koranen har blitt bevart og videreført til ulike grupper og etnisiteter gjennom memorisering slik den opprinnelig ble åpenbart.

history

Distinctiveness of Quran  

Koranen inneholder Guds ord uten menneskelige kommentarer og forklaringer, og blandes ikke med Mohammeds utsagn og sedvaner som er beskrevet i hadith og kalles profetens sunnah. Disse inneholder profetens undervisning og også kommentarer til Koranen.Hadith litteraturen

Hadith litteraturen, som er sammensatt av muslimske lærde og inneholder Mohammeds utsagn og undervisning, er elementært for å forstå og etterleve Koranen og profetens sunnah. F.eks. er bønnen påbudt ifølge Koranen, mens hadith forklarer hvordan den utføres. For kristne er Jesus veien til frelse, mens for muslimer er Koranen veien til frelse. Det nye testamentet kan sammenlignes med hadith litteraturen. Hadith beretter om livet og læren til Mohammed , liksom Det Nye Testamentet beretter om livet.

Mest hellige bøker er forfatter og skrevet av enkeltpersoner med egne ord og setninger. For eksempel ble Bibelen skrevet over en periode på 1400 til 1800 år med 40 forskjellige forfattere. Det er en samling av 66 separate bøker, delt inn i to primære divisjoner: Det Gamle Testamente (inneholder 39 bøker) og Det nye testamente (inneholder 27 bøker)Koranens språk viser at Gud taler til menneskeheten. Ofte fnner vi pronomenet "Vi" og ordet "Si" (dvs. profeten skal si). Mohammed sa klart og tydelig i fra om at det han resiterte som Koranen, er Guds egne ord.

history

Resitasjon av Koranen:  Når Koranen resiteres gjøres det ofte gjennom bruk av en vitenskapelig metode som kalles "tajwid". Det er en melodiøs måte å resitere på. Gud har bevart både Koranens tekst og måten Mohammed og hans følgesvenner resiterte Koranen. Resitasjonsstiler har gått gjennom generasjoner helt siden Mohammed sin tid. Det antas at tajwid er en unik vitenskap som ikke fnnes i andre religioner. Denne vitenskapen fnnes på grunn av den høye graden av oppmerksomhet som følgesvennene til Mohammed viste for å bevare måten profeten resiterte Koranen på

history

Rikt språk:  

Koranen ble åpenbart på arabisk. Muslimske lærde mener at det arabiske språket overgår andre språk på grunn av antall ord og den unike grammatikken. Det arabiske språket er mer presist enn andre språk i å beskrive Guds ord. Arabisk har 28 bokstaver, der noen av bokstavene ikke eksisterer i andre språk, f.eks. "dad" (tung d lyd) og "ta" (tung t lyd). Antall mulige ord som kan lages ut ifra hvert rotord kan overstige 100, som gjør at antall ord i det arabiske språket kan overstige 6 millioner. Det er langt mer enn andre språk i verden.

history