Laster ...

Miraklene

Vitenskapelige fakta
i Koranen.

Big Bang og universets skapelse  

På Mohammeds tid visste ingen om universets skapelse, planetenes bevegelser eller hvorvidt jorden var rund eller flat. Vår Skaper er den eneste som vet eksakt hvordan alt ble skapt. For omtrent 1400 år siden tok Koranen på et mirakuløst vis opp universets skapelse, solen og månens bevegelser, jordens rotasjon og dagens og nattens skiftninger

Moderne vitenskap forklarer universets skapelse med teorien om Big Bang, som understøttes av observasjon og eksperimentell data innsamlet over lang tid. Teorien går ut på at hele universet fra begynnelsen var en stor masse og at en eksplosjon senere resulterte i at galakser ble skapt

history

Universets utvidelse  

År 1925 la den amerikanske astronomen Edwin Hubble frem en studie, der han hadde observert at stjerner beveget seg vekk fra hverandre. Dette tydet på at galakser og universet utvides. Det er også vitenskapelig belegg for at planeter beveger seg i baner rundt sola og roterer rundt sin egen akse. Likheten mellom den moderne vitenskap og følgende vers i Koranen resitert av Mohammed for over 1400 år siden, er stor:

One will be surprised at the similarities between the modern scientific discoveries and the following verses in the Quran, which were recited by Muhammad more that 14 centuries ago and preserved until now. 

“" Innser ikke de vantro at himlene og jorden var tetteste masse, og at Vi skilte dem? Og av vannet frembrakte Vi alt levende. Vil de da ikke tro?" Koranen, 21:30

Så drog Han til himmelen, som var røyk og damp, og sa til den og til jorden: «Kom igjen, godvillig eller motvillig!» De svarte: «Vi kommer godvillig.» Koranen, 41:11

" Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne som begge svømmer i sin bane." Koranen, 21:33

" Vi bygget himmelen med kraf, og Vi gjør det stort! " Koranen, 51:4

history
Embryologi og skapelse: 

Mohammed resiterte følgende vers som klargjør hvordan mennesket ble skapt. Det er viktig å huske på at kunnskap om tema ikke fantes på den tiden, og viten om embryologi begynte 1400 år senere.

“...Han har skapt dere fra ett individ. Av dette laget Han dets make. Og Han har sendt dere åtte husdyr i par. Han skaper dere i deres mødres liv, skapelse etter skapelse i trefoldig mørke. Dette er Gud, deres Herre! Ham tilhører herredømmet. Det er ingen gud utenom Ham. Hvordan kan dere la dere føres bort?” Koranen, 39:6


Moderne vitenskap forklarer at det er tre lag med slør av mørke som omgir fosteret i livmoren. Disse lagene utgjør en solid og sterk beskyttelse for fosteret; 1. Morens bukvegg, 2. livmorveggen og 3. det indre membran rundt fosteret 


Menneskelig skapelse er beskrevet i følgende vers av Koranen:
“Vi skapte mennesket av en leirmasse. Senere la Vi ham som en sæddråpe i sikker forvaring. Så gjorde Vi dråpen til en kime, dette til det minste foster, og i fosteret formet Vi knokler, og knoklene dekket Vi med kjøtt. Så frembrakte Vi ham som en ny skapning. Velsignelsesrik er Gud, den beste skaper!” Koranen, 23:12-14


Det er utviklingen av embryoet som beskrives i Koranen, og den er helt identisk med den moderne vitenskapens funn. Man vet i dag f.eks. at bein i kroppen formes før kjøttet, presis som det nevnes i Koranen

Utover dette har forskere funnet ut at embryoet utvikler hørselen før synet. Dette er kompatibelt med Koranen2.


"Velsignelsesrik er Gud, den beste skaper!" Koranen, 23:14

history

Oppsiktsvekkende beregning avår 

I Koranen 18:25 berettes det om 7 personer som sover i 300 år, pluss ytterligere 9 år. Ingen på Mohammeds tid forstod hvorfor verset ikke bare nevner det totale antallet, dvs. 309 år i stedet for en kryptisk formulering. I Arabia kjente man ikke til forskjellen mellom måne- og solsyklusen eller den gregorianske kalenderen. Måneåret er 11 dager kortere enn solåret. Faktum er at skillet mellom måneår og solår på 300 år er faktisk 9 år.
Koranen trykkes vanligvis på 604 sider. Den inneholder omtrent 80 000 ord i 6348 vers, og 114 kapitler. Koranens lengste kapittel består av 286 vers og den korteste på 3 vers.

history

Forbløffende informasjon om fremtidigehendelser  

"Østromerne har lidd nederlag i nabolandet, men etter sitt nederlag vil de seire om få år, saken er i Guds hånd, før og etter, og på den dag vil de troende glede seg, - seire ved Guds hjelp. Han gir hjelp til den Han vil. Han er den Mektige, den Nåderike." Koranen 30: 2-5

 

 

history

Utrolig geograf:

På Mohammeds tid var det nærmest umulig for araberne å forutsi hvordan konflikten mellom den tids to supermakter skulle utvikle seg under de nærmeste tiår, og deretter hvorvidt en beseiret stormakt skulle ta tilbake maktposisjonen innen noen år. Det er et historisk faktum at perserriket beseiret det romerske Bysants under perioden 614-619 evt. i Palestina, og inntok Jerusalem. Bysants seiret over perserne ved Nineveh i Irak noen år etter profeten Mohammed død

Merk: Det opprinnelige arabiske ordet "adna" (vers 3 ovenfor) indikerer begge betydninger, nærmeste og laveste

history

SLUTTNOTER

 Se mer om embryologi på www.quranandscience.com, www.islamreligion.com, www.islamhouse.com

 Se vers 23:78, 32:9 og 76:2 i Koranen som alle henviser til hørselen før synet.

history