Läser in ...

Profetia

Muhammad och
Gudomlig uppenbarelse

Muhammad visste inte att han skulle bli Profet:

Han levde ett sedesamt och vanligt liv. Han var känd för sin strävsamhet, integritet och pålitlighet. Han tillbad aldrig avgudabilder i en tid då avgudadyrkan var utbredd i ett polyteistiskt samhälle.

Han hade alltid varit övertygad om att hela universum måste ha skapats och vara kontrollerat av en Gud. Han brukade tillbe Gud genom att dra sig tillbaka till en grotta (634 m över havsnivå) i ett berg 4 km öster om Mecka (Makkah).

Grottan är känd som Hiras grotta i det berg som kallas Hira, eller Nur (dvs. ljus) eftersom Muhammad tog emot uppenbarelse från Gud när han mediterade i denna grotta.

Det var ingen illusion och det var ingen dröm:

När Muhammad var fyrtio år gammal brukade han regelbundet dra sig tillbaka till Hiras grotta för att meditera. I månaden ramadan (den nionde månaden i månkalendern) år 610 e.Kr. uppenbarade sig Ärkeängeln Gabriel för honom för första gången när han var i grottan och uppmanade honom: ”Läs.” Muhammad blev rädd

Han var illitterat, kunde inte läsa och visste inte vad han skulle läsa. Gabriel upprepade sina ord och reciterade sedan följande vers från Gud:


Läs! I din Herres namn, Han som har skapat, skapat människan av en grodd som sätter sig fast. Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans bruk, lärt människan vad hon inte visste. Koranen 96:1–5 

Efter detta korta möte försvann Ärkeängeln Gabriel.

history

Muhammad var skräckslagen:

Han var ytterligt uppjagad, och begav sig hastigt hem. Han skakade, berättade för sin hustru Khadija vad som hade hänt och bad henne svepa om honom. Hon sa honom att Gud inte skulle svika honom eller tillåta djävlar att komma nära honom eftersom han (Muhammad) vårdade goda relationer med sina släktingar, hjälpte de behövande och gärna idkade välgörenhet.

Detta är ordet Muhammad på arabiska som designats av konstnären Abdul Majid Al Noerat. Den efterliknar Muhammads klättring uppför Ljusets berg och hans strävan efter att fnna den Ende Guden, världarnas och alltings Herre.En Gudomlig uppenbarelse eller sataniska viskningar?

Muhammad fruktade att han var besatt av ont. Tillsammans med sin hustru sökte han upp hennes släkting Waraqa bin Nawfal, en religiös kristen person kunnig i de bibliska texterna, för att berätta hela historien. Waraqa förutspådde att Muhammad skulle bli en profet och försäkrade honom om att det som han hade upplevt var en Gudomlig uppenbarelse lik den som Profeten Moses hade fått. Waraqa ville gärna stödja Muhammad men var vid denna tid redan mycket gammal. Han sa till Muhammad att han (Muhammad) skulle drivas ut ur Mecka av sitt eget folk och av vissa människor behandlas fentligt.

history

Du är Guds Sändebud:

Muhammad behövde några dagar för att lugna ner sig och gick inte tillbaka till berget. Efter en tid kom Ärkeängeln Gabriel tillbaka till honom och berättade för honom att han skulle bli ett sändebud från Gud, Allah, alltings Herre. Han reciterade följande vers från Gud (upphöjd vare Han):

"Du som sveper in dig [i din ensamhet]! Stå upp och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk smitta! [När du ger] ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag [med allt] för din Herres skull!" Koranen 74:1–7

Gabriel fortsatte att komma till Muhammad (fvöh) under en period på 23 år under vilken den Heliga Koranen (Guds Ord) uppenbarades för Muhammad av Gabriel i syfte att förmedla den till hela mänskligheten.

history

Muhammad förmedlade Guds Befallningar till sitt folk

Muhammad agerade i enlighet med den uppenbarelse han fck år 610 e.Kr. Han bjöd folket i och utanför Arabien till att tro på en Gud (Allah) och lyda Hans Befallningar så som de är utformade för hela mänsklighetens välbefnnande

Vad handlar ”Budskapet”

Islams Budskap är baserat på ”aqidah” eller en troslära (en tro på En Gud som Skapare av allting), och ”sharia” eller Guds Lag, dvs. det system och de regleringar som styr människors dagliga liv, aktiviteter och praktiker

Sharia är indelad i tre huvudsakliga grenar: (1) Tillbedjan: Religiösa praktiker och handlingar såsom de dagliga bönerna, fastan, Gudsåminnelse, zakat (allmosan), m.fl. (2) Rättsliga uppgörelser och transaktioner: islamisk civilrätt, rättssäkerhet, folkrätt, handel etc.(3) Etik och moral: Gott beteende, vett och etikett, värderingar som ärlighet, uppriktighet, strävsamhet, kärlek, samverkan m.m.

Not:

Efter att ha mottagit Gudomlig uppenbarelse fokuserade Muhammad på att undervisa människor i monoteism (aqidah) under tretton år. Efter utvandringen till Medina låg mer fokus på att förklara och implementera sharia..

history

En praktisk introduktion till Muhammads lära i Abessinien:

Jafar bin Abi Talib var en av de åttio muslimer som flydde till Abessinien (nuvarande Etiopien) för att söka skydd. När Jafar å dessa muslimers vägnar talade inför Abessiniens kung sa han:

”Konung! En gång var vi ett folk som levde i okunskap (brist på kunskap och medvetenhet). Vi dyrkade avbilder, vi levde i oanständighet, vi åt kadaver, vi försummade våra nära och kära, vi behandlade våra grannar illa och tillät de starka bland oss att förtrycka de svaga. Så levde vi till dess Gud sände till oss ett sändebud från vår egen grupp, en man om vars börd, sannfärdighet, hederlighet och renhet vi alla var medvetna. Han kallade oss till att tillbe Gud ensam och överge de idoler och avgudabilder som vi tillbad så som våra förfäder hade gjort. Han anbefallde oss att tala sanning, att vara trogna våra åligganden, att beakta grannars, vänners och släktingars rättigheter, och han förbjöd oss att begå vederstyggligheter. Vi litar på och tror honom och följer det budskap som han har mottagit från Gud. På grund av detta har vårt folk vänt sig mot oss, torterat oss och gjort allt de kunnat för att få oss att överge vår religion. De har fortsatt att förfölja oss och då vi inte kan känna någon säkerhet bland dem har vi kommit till ert land och hoppas att ni vill skydda oss från förtryck och behandla oss rättvist.”
history

En kristen kung erkänner Muhammads religion:

Efter att Jafar hade talat bad den abessinske kungen (som var en religiös och gudfruktig person) honom att recitera något ur den ”Skrift” som uppenbarats för Muhammad.Jafar reciterade en del ur suran ”Maria”1 i den Heliga Koranen till dess kungen grät och hans skägg var vått av tårar.Kungen sa sedan:

”Det budskap som Muhammad kommer med och det som Jesus kom med härrör ur samma källa.”
history