Indlæser ...

Profeti

Beskeden af
Islam i korte træk

Islams budskab

Islam i korte træk: Islam betyder 'underkastelse' og tilbedelse af én Gud. Det er en monoteistisk religion,og muslimer tror på, at der ikke fndes andre guder end Allah, og at ingen er hans lige. Han har ingen partnere og ingen sønner. Han har intet afkom og er ikke selv født. Han er skaber af universet og alt levende. Ingen deler hans guddommelighed, og ingen fortjener tilbedelse som Han og Han alene.

Hvad er Guds navn?  

Hans navn er Allah. Det udtales Allaah; det sidste A er langt. Gud har mange egenskaber og kan tillægges mange navne. I Islam anerkender man 99 'skønne navne' og egenskaber, der kan tillægges Allah. Han er eksempelvis Den Mest Barmhjertige og Den Alvidende. Ingen er mere barmhjertig end Han, og ingen ved mere end Han.

Dansk Arabisk Hebraisk Aramæisk
Gud Elah Eloha Elaha

 

"Han er Allah, og ved siden af Ham findes ingen anden gud; Den Vidende om alt set og uset; Han er Den Godgørende, Den Barmhjertige.

Han er Allah, og ved siden af Ham findes ingen anden gud; Kongen, Den Hellige, Bevareren af Fred, Han, Der Giver Beskyttelse; Den Almægtige, Den Højeste, Besidderen af Storhed. Ære være med Allah, hævet over alt, de sætter op ved hans side!

Han er Allah; Skaberen, Formgiveren, Den, Der Fuldender; de skønneste navne tilkommer Ham. Alt i himlen og på jorden lovpriser Ham; og Han er Den Mægtige, Den Vise." Koranen, 59:22-24
history

Muhammad og Islam: 

Da en mand engang bad Muhammed forklare Islam med få ord, så det hele stod helt klart for ham, sagde Muhammed ganske enkelt:


"Sig: 'Jeg tror på Allah (Den Ene)', og vær oprigtig."  

Essensen i Islam er at leve et liv i balance uden at lade sig vildlede til ekstremisme i hverken handlinger, tale eller gerninger

history

Islam og fred: 

Ordet Islam stammer fra ordet salama, som betyder beskyttet mod skade; det er igen afledt af ordet Salaam, som betyder 'fred'.

Note:
Profeten Muhammed defnerede en muslim som 'Den, som aldrig skader andre med ord eller handlinger'. Det vil sige, at folk ikke skal frygte skade eller ond tale fra en muslim

 I Islam er Freden et af de mægtige navne, som tillægges Allah. Den, der underkaster sig Allah, vil fnde indre ro og leve i fordragelighed med naturen og andre mennesker

Det er værd at bemærke, at i et muslimsk samfund hilser folk På hinanden med ordene Assalamo Alaykom, hvilket betyder fred være med dig, i stedet for blot 'hej' eller 'goddag'. Den fulde betydning af udsagnet er fred være med dig samt Allahs nåde og velsignelser..

history

Muslimer eller muhammedanere?

Modsat følgerne af andre religioner kaldes Muhammeds tilhængere ikke muhammedanere. En tilhænger af Islam eller en, som tilslutter sig troen og livsstilen, kaldes en muslim; det vil sige, at han eller hun tror på Gud og underkaster sig Ham..

De seks elementer i den islamiske tro:  

Troen på Den Ene Gud omfatter anerkendelsen af Hans Engle, Hans Bøger, Hans Profeter samt troen på Dommedagen og Guds Guddommelige Visdom.

history
history

1. Udsigelse af trosbekendelsen, Shahada

Således ihukommer og anerkender man, at der kun fndes én Gud, Han, som skabte alt levende. Hans navn er AllahAnerkjennelsen av Muhammed som profet og sendebud av Gud, innebærer anerkjennelsen av alle profeter og sendeb

En person kan kalde sig selv muslim, når han eller hun bærer troen i hjertet og udsiger trosbekendelsen, Shahada: "Der fndes inden anden Gud end Allah, og Muhammed er hans profet." (På arabisk staves det Ash'hado an la illaha illa, Wa Ash'hado anna Muhammadan rasoolo'Allah)

Når man anerkender Muhammed som Guds profet og budbringer, kræves det, at man ligeledes anerkender alle de profeter og budbringere, Gud sendte før ham

Dette er et vidneudsagn skrevet med arabisk kalligraf på en kunstnerisk måde. Der står: 'Jeg bevidner, at der ikke fndes nogen anden gud end Allah, og at Muhammed er hans tjener og budbringer.'

history

2. Daglig bøn efter forskrifterne, Alsalat

Bønnen i Islam tillader, at en muslim kan opnå nærhed med Allah. Der er fem obligatoriske bønner om dagen, som ligger fordelt over dagens timer. Bønnens formål er at ære, ophøje og lovprise Herren med hjertet, ordet og kroppen.

"Og når mine tjenere spørger dig (Oh, Muhammed) om Mig – Vid, at Jeg er dig nær. Jeg lytter til de underdaniges bønner, når de påkalder Mig. Lad dem derfor tale til Mig og tro på Mig, således at de kan blive vejledt til den rette vej." Koranen, 2 :186

 

Ordet salat betyder 'varm forbindelse'. Det er et synligt bevis på troen. Hver bøn er tilknyttet fysiske bevægelser som buk, og at man bøjer sig mod jorden for Allah. Bønnen viser, i hvor høj grad man har underkastet sig Allahs vilje. Den kræver fuld koncentration, og at man lader den fysiske verdens trængsler vige for underkastelsen. Profeten Muhammed sagde: "Man er tættest på Allah, når man ligger bøjet mod jorden for Ham

Nogle vil måske mene, at det virker overdrevet at bede fem gange om dagen. Men bønnen er som en meditation, som ikke bør tage mere end 40 minutter om dagen. Vi beklager os aldrig over, at vi er nødt til at spise tre til fre gange om dagen, da vi ved, at vi er nødt til at indtage føde for at overleve. Således har vores sjæl og ånd også brug for næring. Bøn med jævne mellemrum gennem dagen er netop åndelig næring

history

3. Zakat, at give almisse

Almissen er en af Islams vigtigste søjler. Det indebærer, at man giver almisse (betaler til velgørende formål) en gang om året til de fattige, trængende eller på anden måde værdige ifølge Koranens anvisninger. Almissen er angivet til at være 2,5 % af en persons indtjening.

Zakat renser hjertet for grådighed og borttager fattiges had og jalousi. Almissen skaber social samhørighed og fremmer samarbejdet, medfølelsen og respekten mellem de forskellige samfundslag. Gennem almissen opnås en fornemmelse af social retfærdighed, og samfundet styrkes.

history

4. Faste under ramadanen

Muslimer skal faste i den måned, ramadanen varer (29 eller 30 dage), fra solgry til solnedgang. Under fasten skal muslimer afstå fra at spise drikke eller dyrke seksuelt samkvem, men derudover føre et helt normalt hverdagsliv. Når muslimer faster til ære for Allah, får de fornemmelsen for, hvordan det føles at mangle de ting, vi tager for givet; ting, som Allah skænker mennesket. Når almindelige mennesker føler sulten, føler de på egen krop, hvordan de fattige må gå gennem livet hver dag, fx i områder med hungersnød. De rige vil blive mere villige til at give almisse, når de faster. Således skabes der nærhed mellem de rige og de fattige til gavn for harmonien i et samfund. Fasten lærer mennesket at lægge låg på de indre behov, at få større selvkontrol, og dermed udvikles den rette åndelige indstilling. Faste er desuden sundt for kroppen, og lægevidenskaben anbefaler faktisk faste som behandling af visse lidelser.

1 Al-Muharram
2 Safar
3 Rabi' Al-Awal
4 Rabi' Al-Akharah
5 Jumada Al-Oula
6 Jumada Al-Akharah
7 Rajab
8 Sha'ban
9 Ramadan
10 Shawwal
11 Zul Qui'da
12 Zul Hijjah
history

5. Pilgrimsrejsen til Mekka

 

Hajj er pilgrimsrejsen til Mekka i måneden Zul Hijjah ifølge den islamiske månekalender; målet er at besøge Den Hellige Moské (Allahs Hus) og udføre visse rituelle handlinger. Pilgrimsrejsen er Islams femte søjle, og den skal udføres én gang i enhver muslims liv (efter pubertetens indtræden), forudsat at han eller hun har pengene og helbredet til at udføre rejsen.. 


Folk af alle racer og fra alle lande drages mod det åndelige centrum for den islamiske verden: Her bekræfter de, at vi alle stammer fra Adam, og at vores åndelige ophav stammer fra Abraham..

history